Kpema

Pɩlɩɩna Wikipediya
Spinacia oleracea

Kpema kɛna ɖozi nzi payayɩɣ sɩ-hatʊ yɔɔ yɔ. Tuluŋga taa lɛ, tɩmaatɩ ñɛkɛna ɖozi nzi pahayɩɣ-sɩ sɩ-pee yɔɔ yɔ. Ɛzɩ ademɛɛ yɔ, kpema tomnaɣ wɛ ɛzɩ tɩŋhatʊ lɩm yɔ. Ɖenɖe pakɩlʊ kpema hayʊ yɔ, pɩwɛɛ se pɩkɛna ɖenɖe wɩsɩ wɛɛ yɔ. Ɖozi sɩnɛ tɩ-taa anaɣm ɖɔɣa kamaɣ fɛyɩ nɛ anaɣm mbʊ pɩ-taa kɔyɔ: fɛɛrɩ nɛ bʊ pɩhaɣ ɛyʊ tɔnʊʊ taa kpekpeka nɛ alaafɩya camɩyɛ yɔ.

Ɛzɩ tɩŋ lɛɛŋ sakɩyɛ ɖɔɖɔ yɔ, mbʊ kpema wɛɛ nɛ kpema tɩŋ yaa tikiŋ nɩyɛ wɛɛ lɛ a-yɔɔ kɛ abalaa wɛɛ nɛ lɛɛŋ yɔɔ kɛ halaa ñɛwɛɛ. Pee wɛ ñɩɩɩ ñɩɩɩ nɛ apʊʊ pɩtɛ lɛ pɩyaɣ nɛ heelim kpakɩɣna-yɛ nɛ piwona lɛɛna yɔɔ. Kpema ɛɛkɩlɩɣ tɛtɛ wondu yaa yaa nakaŋ hɔm nɛ heelim kɩl;;una pee anaa yɛlɩnaʊ.

Ɖooo kiɖetɛɛ lɛ, Pɛrsɩ tɛtʊ taa kɛ paalɛɣa kpema tɔɔʊ yaa hayʊʊ nɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XII taa kɛ a-tɔɔʊ nɛ a-haɖaʊ tala Fransɩ ɛjaɖɛ taa pʊcɔ Catherine de Médicis yɛlɩna kpema tɔɔʊ nɛ a-haɖaʊ kɛ ajɛya kpeekpe taa. Papɩzɩɣ pahayɩ-ɛ pɩnaɣ taa paa fenaɣ ŋga ka-taa pɩlɩɩna tɛʊ cɔlɔ yaa nikaɣ cɔlɔ. Kpema naayɛ wɛ nɛ apɩzʊ atalɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ lɛɛna lɛ, alakɩ camɩyɛ pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ lɛ, a-ɖoŋ tɛma. Pacaɣ kpema kɩcaʊ pʊtɔbʊʊ se ahɔʊ nɛ a-hatʊ kpa camɩyɛ fɛlɛfɛlɛ lɛ pɛsɛtɩ-tʊ nɛ pʊcɔ aɖaanɩ hɔʊ.