Aller au contenu

Kpataayala

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kpataayala. Kpataayala pɩkɛ kpɩna wena awɛna naŋgbanzɩ naanaza yɔ. Pɩ-tɛ kpɩna naanaza tɩnaa mba pɛfɛyɩna ɖooo pɩtaa coluu huɖuu. Kpɩna ɖɩsɩm-yɛ yɔ awɛ ndɩ mbʊ yɔ kpɩna nɖɩ ɖɩlakɩ fezuu caɣʊʊ lona naalɛ taa, ɛwɛ lɩm taa ɛwɛ ɖɔɖɔ awayi helim taa, a-taa kɔyɔ saɖɛ.

Kpataayala wɛna a-ɖɩsʊyɛ sakɩyɛ yem ɛjaɖɛ yɔɔ cɩna, nabʊyʊ taa pɛwɛ lɩm leleŋ ñɩmbʊ taa nabʊyʊ taa pɛwɛɛ tɩŋ yɔɔ. Pʊɖʊ-ɩ lɩm lɛ ɛkɛ yaɖɛ ɛlɛ ɛɖɔŋ, kɛlɛ avema ɖɛʊ nɛ ɛpalɩɣ lɛɛzʊʊ yɔɔ lɛɛzʊʊ yɔɔ ɛlɛ a-taa kpɩna lɛɛna ñɛfɛyɩ mbʊ, yaa lɛɛna lɛ ɛzɩ ɛwɛʊʊ ŋñɩɩ yaɖɛ tɩyɛ mbʊ yɔ mbʊ ɛwɛʊ ɛɛtasɩɣ nabʊyʊ lɛɛzɩɣ. Pʊtʊ ŋñɩɩ yaɖɛ tɩyɛ tʊ ɛnʊ ɛlɛ lɛ lɩm taa ɛwɛɛ mbilim, nɛ efezuuna kɛjɛkasɩ ŋgʊ sɔsɔ ñɩnʊ lɛ ɛlɛ wɛna hʊzɩŋ nɛ efeziɣna helim.

Nabʊyʊ taa kɛnɛ pɩtɛkɛ mbʊ yɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔɔ se kpataayala tɩŋa kɛ nandʊ tɔɔyaa, mbʊ keŋkeŋ piciduu nɛ papazɩɣ se peli-pʊ yɔ pɔtɔkɩ. Pɔ-tɔɔnaɣ kɛlɛ tɛtɛ ñɩtʊ cikpetu ndʊ tɩɩpɩzɩɣ seu yɔ, kpaɣ ɛzɩ sonzoo, kpalaacɩnjɩnzɩ, ajakoŋgoo naa mbʊ yɔ. Kpɩna ana a-taa naayɛ tɔkɩ pɔɔ taa tɩŋ hatʊ pɩkpɛndɩna tɛtɛ kpɩna lɛɛna ɖɔɖɔ pɩtɩŋna pɛwɛna nsʊlɩma wena keeke ɛsɔ hawɛ se pakpana pa-nandʊ yɔ ndʊ kɛmasɩ nɛ ŋgbam.

Kpataayala fezuuna po-tomnasi pʊ-tɔbʊʊ pɛwɛna ɖoŋ nɛ pɛfezuuna hʊzɩŋ nɛ tomnaɣ, nɛ hali kpɩna naayɛ ɛzɩ kɩlakʊ nɛ saɖɛ mbʊ papa kpem po-tomnasi pefezuuna nɛ pɛfɛyɩna hʊzɩŋ. Pa nɛ kpɩna wena atuu a-lotu yɔɔ yɔ taa naayɛ palɩ ɖama, ɛlɛ papa wɛna ɖooo pɩ-taa coluu huɖuu, ɛzɩ sumasi nasɩyɛ nɛ kpɩna wena amʊzʊʊ a-piya yɔ fɛyɩna lɩm kɛdɛɖaɣ se pʊcɔ alʊlɩ.

Kpɩna naŋgbanzɩ naanaza ñɩna ana awɛ tindiŋma naanaza ɖɔɖɔ, a-taa kɔyɔ wena atuu a-lotu yɔɔ yɔ, sumasi nɛ wena amʊzʊʊ a-piya yɔ, pɛwɛna pɩ-taa coluu huɖuu, naayɛ lʊlʊʊ, lɛɛna ɖʊʊ yalaa ɛlɛ hala ñɩmba nɛ yalaa ana a-yambɔyɩŋ caɣ kpɩzɩŋ nɛ halɩ lɩm ɛɛsʊʊ lɛɛna. Pa nɛ ɛnʊ yɔ pɛfɛyɩna yambɔyɩŋ mbʊ lɛ, papa ɖʊ pa-yalaa lɩm taa. Kpɩna ana akpaɣ ɖama kɛlɛ pɩtɛkɛ lotu taa pɩlakɩ pɩɣa mbʊ yɔ halʊ kaaɖʊʊ yalaa lɛ abalʊ ñɩnʊ kpɛdɩɣ ɛ-hɩm yalaa yɔɔ.