Kpandɩ kolokolo

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Kpandɩ kolokolo tʋ, Bali, Ɛɛndonɛsii

Kpandɩ kolokolo kɛna minziiki wonuu kɩmabʋʋ. Palaba kʋ nɛ fɛlɛfɛlɛ hɔɔlaɣ deɣa ŋga. Soo wonuu kɩmabʋ kʋnɛ, pamakɩ kʋʋ paa kedeŋa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa. Ɛlɛ, pɩtɛkɛ paa alɩwaatʋ ndʋ tʋ yɔɔ yem. Ɖɩɖɔkɩ size, alɩwaatʋ ndʋ paɖʋ tʋ nɛ tɩɩwɛ yɔ tɩ-yɔ pamakɩ-kʋ ajɛɛ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɛ-taa. Ɖajaa Hornbostel-Sachs tɛ cɔlʋʋ kpaɖʋ kpaɖʋ taa lɛ, kpandɩ kolokolonaa kɛ idiyofoni waa.

Kpandɩ kolokolo tʋ, Afriiki

Ɖeɖeyi taa lɛ, pɛkɛ sɛŋgɛlɩŋ sɛŋgɛlɩŋ idiofonii.

Kpandɩ kolokolo waa mabʋ taa lɛ, papɩzɩɣ pɔsɔzɩ tilitu ndɩ ndɩ, pɩlɩɩna Afrika kedeŋa wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa kiŋ ɖoŋgaɣ mabɩtʋ taa, nɛ pɩtasɩna Amerika nɛ hadɛ kiŋ tɛ marimba bantu mabɩtʋ taa ɖɔɖɔ. Mabʋtʋ caɣyɛ wɛ ɖoŋ ɖoŋ. Kɩ-mabʋ pɔsaɣ ɖaŋ cikpeŋ naalɛ. Paa nesi nzɩ sɩ-taa lɛ ɖaʋ ɖaʋ.

Soo sɔnzɩ ɛzɩ-ɩ mʋsɩ ɖɩ-laɖɛ ɖeɖe taa lɛ, tʋmɩyɛ wonuu kʋnɛ, ɛyaa naalɛ makɩna-kʋ ɛzɩ Ugandaa samaɣ makʋ amadinda yɔ. Anasaayɩnaa tɛ minziiki taa lɛ, kpandɩ kolokolo waa mabʋ tɛ wilitu wɛ ndɩ ndɩ kpatɩya tɩyɛ. Nɔɔ wiliŋ kagbaanzɩ tɛ wɛ, ɛpɩtatoniiki tɛ wilu n̄ɛwɛɛ, nɛ pɩtasɩna diatoniki tɛ wilitu. Wilitu ndɩ ndɩ tʋnɛ, tɩwɛ samaɣ soo taa pɩkpaʋ nɛ kpaɖʋ 19 taa yɔ.

U.S. Marine Drum & Bugle Corps kpandɩ kolokolo tʋ performs during a kimeɣa ɖanaɣ Parade at Marine Barracks Washington, Etats-Unis