Aller au contenu

Kpaŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kpaŋ kʊdɔŋ (pama-ɖɩ nɛ krɛkɩ kʊnʊŋ taa ψυχή, pʊ-tɔbʊʊ se fezuu, kalɩzaɣ, pɩkɛ sakɩyɛ yɔɔdaɣ taa tɔmpiye kɛ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tɩnaa tɛ tʊmɩyɛ ɖeɖe, nɛ pɩwɩlɩɣ se kpaŋ kʊdɔŋ nakʊyʊ yaa ñʊʊ taa cɔʊʊ nɛ kʊdɔŋ tʊ ɛnʊ mbʊ pɩwɛ ɖeu yɔ ɛɛlakɩ-pʊ.

Kpaŋ kʊdɔŋ kɔŋna yem yem yɔɔdaɣ, lalaa lɛ pɩwɛ-wɛ maɣnɛ kʊdɔŋ tɩyɛ. Ɛyʊ ɛnʊ ɛɛsɩŋ mbʊ pɩwɛ ɖeu nabʊyʊ naa taa kɛlɛ pɩcaɣ kaɖɛ piŋ se pɛlɛzɩ-ɩ wɛtʊ ndʊ.

Ɖɩcɔna piŋ kɔyɔ mɩnʊʊ yɔɔ ɛyaa ɛzɩ naatozo mba pɛkɛ sʊlʊm ñɔyaa yɔ wɛnɩna kpaŋ kʊdɔŋ ŋgʊ alɩwaatʊ ɛñɔʊʊ ɖoŋ ñɩmbʊ nabʊyʊ yaa sʊlʊm kɩlɩ ɛnandʊ pɩɣʊ yɔ.

Ɛzɩma papɩzɩɣ pawazɩ kʊdɔŋ ŋgʊ pɩlɩna ɛzɩma pana-kʊ yɔ nɛ pʊ-tʊ weyi pana-kʊ ɛ-yɔɔ yɔ. Kajalaɣ lɛ, papɩzɩɣ pahaɣ pɩ-tɛ ɛyʊ ɛnʊ maɣzɩm taa kɔɔ naayɛ (kiliba yaa pʊtɔma kɩsɔba) nɛ nabʊyʊ taa pɩkɛ kɩjɛyʊʊ se pasɩɩ pɩ-tɛ ɛyʊ ɛnʊ fɛɖaa cɔlɔ. Kɛlɛ nabʊyʊ taa lɛ kɔɔ a-tɛ kpaɣʊʊ kɔŋna kaɖɛ piŋ kpaŋ tɩnaa mba.