Aller au contenu

Kpɛlɛkɩtʊ ɖɛzʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kpɛlɛkɩtʊ ɖɛzɩtʊ, pɩkɛ kpɛlɛkɩtʊ nɔmɔʊ ŋgʊ kɩ-taa ɛyʊ lɛlʊ pɩzɩɣ ɛkpɛlɛkɩ lɛlʊ cɔlɔ lɔŋ yɔ. Pɩkɛ pɩzɩtʊ nɔmɔʊ ŋgʊ tɩ-taa pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ ɖeu yaa pɩkɔna ɖɔɖɔ tɩlɩsɩ yɔ. Kpaɣ ɛzɩ yee poluki nabʊyʊ nɛ patamaɣzɩ lɛɛbʊ mbʊ pɩɩtɛma wɛʊʊ yɔ pʊyɔɔ se pʊmʊna ɖama kɔyɔ yaa wɛtʊ lɛɛtʊ ɛɛhaɣ lɛɛtʊ nɔmɔʊ se tɩsʊʊ kɔyɔ.

Pɩlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa nɔmɔŋ naatozo wɛna. Kajalaɣ lɛ, hɔɔlɩŋ naalɛ kpɛlɛkɩtʊ, pɩkɛ nesi tɛɛ tʊmɩyɛ nɖɩ lɛɛlʊ pɩzʊʊ kpɛlɛkʊʊ ekoobu cɔlɔ, ɛlɛ ñɛkɛʊ ɛyʊ weyi ɛkpasa yɔ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ ɛyʊ weyi ɛkɛ lɩmɩyɛ tʊ ɛkpɛlɛkʊʊ nesi kɩbanzɩ laɣsɩ tʊmɩyɛ ɛkaɣ pɩsɩɣ nesi kɩbanzɩ tʊ.

Hɔɔlʊʊ naalɛ, kpɛlɛkɩtʊ se ŋtɩlɩ, sakɩyɛ taa lɛ ɖɩkpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ sakɩyɛ ndɩ ndɩ, nɛ ɖɔɖɔ lɛ ɖɩtɩlɩɣ-yɛ mbʊ sakɩyɛ sakɩyɛ nɛ lɔŋ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ (ɖɩkpaɣ ɛzɩ kʊnʊmɩŋ kɩfaŋ kpɛlɛkʊʊ).

Hɔɔlʊʊ naatozo ñɩŋʊ ŋgʊ kɩfɛyɩ camɩyɛ yɔ kpaɣ ɛzɩ ɛyʊ weyi ɛkpɛlɛkʊʊ anasaayɩ ñɩyʊʊ ŋgʊ ɖɩyaɣ se ɔrdɩnatɛrɩ yɔ, yee ŋkpɛlɛka kɩ-yɔɔ ñɩɣ nɛ ne naalɛ kɔyɔ pɩkaŋ labʊ kaɖɛ piŋ kɛ pʊwayi se ŋpɩzɩ ŋñɩɣ nɛ ne naanʊwa.