Aller au contenu

Kooree Hadɛ Kiŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kooree Hadɛ kiŋ
Corée du Sud

Kooree Hadɛ kiŋ tɛlɛŋa

Kooree Hadɛ kiŋ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Kooree Hadɛ kiŋ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: Sewuli
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖoɖoo Moon Jae-in
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 100,210 km²
Samaɣ ñʋʋ: 50,801,405 (2015)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 505.1 km²
Internet nimaɣ: .

Kooree Hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ wɛ Aazii nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ nɛ kɩ-tɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Sewuli. Kooree hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa ɛyaa yɔɔdɩɣ kʊnʊŋ ŋgʊ yɔ ŋgʊ payaɣ se koore; pɩkazɩ nɛ liidiye nɖɩ pɔtɔkɩ yɔ nɖɩ lɛ wooŋ. Kooree hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ sɩna Kooree hayʊ nɖɛ nɛ kilomɛtanaa ɛzɩ 238 yɔ. Yeee pakpaɣ kedeŋga kpeekpe kɔ yɔ, Kooree hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkɛ hiu nɛ naalɛ ñɩnɖɛ kɩ-ñɩm tɔm taa.

Kooree hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa ɛyaa wɛ laŋhɛzɩyɛ taa lɛɛlɛyɔ pɩkɩlɩ ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ pɩnaɣ 1961 taa lɛ mba paawɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ taa yɔ mɩnɩʊ yɔɔ lɛ 28 nɛ pɩnaɣ 2011 taa lɛ, mɩnɩʊ yɔɔ lɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ taa mba talɩɣ ɛzɩ 83 yɔ. Kooree hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa ya wɛ miliyɔɔnaa 49 nɛ pa-taa lɛ ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔna 22 wɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ taa.

Tɛtʊ ndʊ tɩ-taa ɛyaa ɖɛ ɛzɩ miliyɔɔnaa ɛzɩ 750 kɛ pɩnaɣ 2005 yɔ, mbʊ yɔ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa ɛyaa kɔ yɔ: Sewulɩ (10 350 000), Pusaŋ (3 680 000), Inzeyɔŋ (2 580 000), Tayeguu (2 565 000), Tayezeyɔŋ (1 475 000), Kɩwanzuu (1 415 000), Suwɔŋ (1 240 000), Koyaŋgɩ (1 200 000), Seyɔŋñam (1 030 000), Ulsaŋ (960 000), Puuseyɔŋ (830 000).

Mɩsɩ kʊm fenaɣ 15 pɩnaɣ 2000 ŋgʊ wiye kɛ Kooree Hadɛ kiŋ ñʊʊtʊ Kim Dae-jung nɛ Kooree Hayɩ kiŋ ñɩnʊ Kim Jong-Il pekpeelaɣ nɛ panɩɩna ɖama se you nakʊyʊ ɛtaatasɩ wɛʊ pɛhɛkɛʊ taa pɩcɩyʊ-wɛ mbʊ paa ɛzɩmtaa. Ɛlɛ, lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 12 wiye pɩnaɣ 2004 kɛ Kooree Hadɛ ñɩma kpaɣ paɣtʊ natʊyʊ yem tuda se Kooree Hayʊ ñʊʊtʊ Roh Moo-hyun ɛɛtaatasɩ naŋgbaŋa fɛyʊ kɛ pɛ-tɛ ɛlɛ pɩkɔma nɛ pɩlakɩ ɛzɩ fenasi naalɛ mbʊyɔ lɛ, ɖomaɣ fenaɣ 14 wiye pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga kewiye lɛ, paɖɩzɩ paɣtʊ ndʊ.