Aller au contenu

Konakrii

Pɩlɩɩna Wikipediya
Location map Conakry

Konakrii kɛna Kinee ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊsɔtʊ nɛ pɩnaɣ 2010 taa pakalɩ ɛyaa kɛ tɛtʊ sʊsɔtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, panaa se ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ pɛkpɛnda ɛyaa miliyɔɔnaa naalɛ nɛ hɔɔlʊʊ (2 500 000). Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ taa maɣna kilomɛtanaa agbaba Kinee ɛjaɖɛ taa lɛ tɛtʊ sʊsɔtʊ ndʊ tɩ-taa kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʊ mbʊ yebina nɛ tɛtʊ ndʊ tɩkɛ 450.

Conakry, Guinea (2)

Kinee ɛjaɖe taa tɛtʊ sʊsɔtʊ, pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pakpaɣ ɛyaa kagbaanzɩ kɔyɔ pa-taa lɛ ɛyʊ kʊɖʊm wɛ Konakrii tɛtʊ taa. Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa tɔsʊʊ ŋgʊ kɩwɛɛ sɩŋŋŋ yɔ kɩlɩɣna teŋu yɔɔ tʊma wena palakɩ yɔ a-yɔɔ.

2013 Conakry Guinea 14418728438

Konakrii kɛna tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ ne pɩtaa yɔ ɛlɛ kɩ-hɔɔlʊʊ nakʊyʊ wɛɛ nɛ lɩm tawadɩ pɩtalɩ peeɖe. Pɩnaɣ 1887 taa lɛ, lakʊ kaawɛna lɩm hɛkʊ taa tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa nɛ tɩŋ weyi panawaɣ yɔ ɩ-taa kɛlɛ pɔŋ nɛ sɩngbatʊ. Peeɖe pɩtɛ alɩwaatʊ taa lɛ, haɖaa yaa ageeta naanza kaawɛna nɛ anaa yɔ: Konakrii, Pulibinɛɛ, Kurutawnɩ nɛ Tombo.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa ɛyaa hʊʊ pɩnaɣ pɩnaɣ. Pɩnaɣ 1958 taa lɛ ɛyaa kaawɛ 50 000, pɩnaɣ 1980 lɛ pɛkpɛnda ɛyaa 600 000; piyele 1983 lɛ palɩ ɛyaa 705 300. Pɩkɔma pɩnaɣ 1996 taa pɛtɛma talʊʊ ɛyaa 1 092 936; pɩnaɣ 2008 lɛ palɩ ɛyaa 1 857 153, pɩnaɣ 2009 lɛ ɛyaa 2 160 000. Piyele pɩnaɣ 2015 taa pakalɩ ɛyaa lɛ palɩ miliyɔɔnaa naalɛ nɛ hɔɔlʊʊ.