Koliisee

Pɩlɩɩna Wikipediya
Colosseum in Rome, Italy - April 2007

Koliisee kɛna samaɣ kuduyuu sʋsɔʋ aleɣya ɖɩlaɖɛ. Kuduyuu ŋgʋ paya-kʋ se tendema kpaŋ sʋsɔʋ ovoyidi. Kɩwɛna Room ɛjaɖɛ hɛkʋʋ nɛ hɛkʋʋ tɛtʋ taa kiŋ nɛ, Esquilin nɛ Cælius pa-ɛjɛɛ hɛkʋʋ nɛ hɛkʋʋ. Kuduyuu kʋnɛ yɔ, kɩpaɣlɩ siŋŋ ɛzɩma yɔ, wiɖiye patana pana matʋ ndʋ ɖoli. Patana ta mayaa matʋ sʋsɔtʋ ndʋ Room mba tɛ peɖe.

Papaɣza kʋʋ maʋ pɩnaɣ hiŋ lʋbɛ (70) nɛ pɩnaɣ hiŋ lʋbɛ nɛ naalɛ (72) pɛ-hɛkʋʋ taa Yeesu Kɩrɩstʋ lʋlʋʋ wayɩ. Alɩwaatɩ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛjaɖɛ kewiya lone taa caɣyʋʋ wiyau sʋsɔ kaakɛ Vespasien. Nɛ ɛnʋ kaahana nɔɔ nɛ pabaazɩ matʋ sʋsɔtʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ.

Colosseum Rome

Ɖɩɖɔkɩ ɖɔɖɔ size kuduyuu sʋsɔʋ Koliisee kʋnɛ yɔ, maya kɩmatʋ tɛŋga pɩnaɣ hiŋ lutozo wayɩ wiyau sʋsɔ Titus ɖoŋ taa. Ɛnʋ kaalɛɣzana wiyau sʋsɔ kɩbɩnʋ Vespasien kewiya kpelaɣ yɔɔ.

Kuduyuu sʋsɔʋ kʋnɛ, kɩ-pɩzʋʋ kɩ-mʋ kɩ-taa samaɣ ŋga yɔ, ka-talɩɣ kudokiŋ hiŋ lʋbɛ nɛ kagbanzɩ-ɩ mbɩ yɔ.

Rome - Colosseum

Kuduyuu sʋsɔʋ Koliisee kʋnɛ, kɩ-waza ɖɔɔ siŋŋ. Kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ palakɩ aleɣya sakɩyɛ. Nɛ kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ aleɣya naɣyɛ kɔyɔ: tɛtɛ kpɩna you, nɛ gladiayatɛɖɩ waa you, nɛ pɩtasɩna egeetiye taa aleɣya sʋsɔna lɛɣna sakɩyɛ.

Ɖɩkpaɣ ɛzɩ, mba pahʋʋ pɔtɔm nɛ pɩwɛɛ size pamʋna sɩm kɔyɔ yɔɔ yɔ, kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ palakaɣ sɔnzɩ nzɩ ɖɔɖɔ. Palaba kuduyuu sʋsɔʋ Koliisee kʋnɛ kɩ-tɛɛ tʋmɩyɛ pɩtalaɣ pɩnzɩ taŋga (500) mbɩ yɔ.