Koliisee

Pɩlɩɩna Wikipediya
Colosseum in Rome, Italy - April 2007

Koliisee kɛna samaɣ kuduyuu sʋsɔʋ aleɣya ɖɩlaɖɛ, ŋgʋ paya-kʋ se tendema kpaŋ sʋsɔʋ ovoiidi(ovoïde) yɔ. Kɩwɛna Roma ɛjaɖɛ hɛkʋʋ nɛ hɛkʋʋ tɛtʋ taa kiŋ. Nɛ Esquilin nɛ Cælius pa-ɛjɛɛ hɛkʋʋ nɛ hɛkʋʋ. Kuduyuu kʋnɛ yɔ, kɩpaɣlɩ siŋŋ ɛzɩma yɔ, wiɖiye patana pana matʋ ndʋ. Patana taa mayaa matʋ sʋsɔtʋ ndʋ Roma mba tɛ peɖe.

Kɩmatʋ nɛ yem wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ nɛ Roma mba ɖigbeeɣliye tɛ. papaɣza kʋʋ maʋ kɛ pɩnaɣ hiŋ lʋbɛ (70) nɛ pɩnaɣ hiŋ lʋbɛ nɛ naalɛ (72) pɛ-hɛkʋʋ taa kɛ Jesu Kɩrɩstʋ lʋlʋʋ wayɩ. Alɩwaatɩ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛjaɖɛ kewiya lone taa caɣyʋʋ wiyau sʋsɔ kaakɛ Vespasien. Nɛ ɛnʋ kaahana nɔɔ nɛ pabazɩ matʋ sʋsɔtʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ.

Colosseum Rome

Ɖɩɖɔkɩ ɖɔɖɔ size kuduyuu sʋsɔʋ Koliisee kʋnɛ yɔ, maya kɩmatʋ tɛŋga pɩnaɣ hiŋ lutozo wayɩ kɛ wiyau sʋsɔ Titus ɖoŋ taa. Ɛnʋ kaalɛɣzana wiyau sʋsɔ kɩbɩnʋ Vespasien kɛ kewiya kpelaɣ yɔɔ. Lɛɣzɩtʋ lɛɛtʋ n̄alaba ɖɔdɔ kɛ, wiyau sʋsɔ lɛlʋʋ weyi paya ɛlɛ se Domitien yɔ, ɛlɛ tɛ n̄azɩtʋʋ kewiya yɔɔ tɛ alɩwaatʋ taa.

Domitien caɣ kiwiya kpelaɣ yɔ pɩnaɣ 81 pɩkɔ pɩsɩna pɩnaɣ 96 taa. Hɩɖɛ amphithéâtre Flavien lɩna hɔʋʋ ŋgʋ paya kʋ size Flavii kɩ-taa. Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩlɩna awiya sʋsɔ naalɛ panɛ pɔcɔlɔ. mba yɔ Vespasien nɛ Titus. Kuduyuu sʋsɔʋ kʋnɛ, kɩ-pɩzʋʋ kɩ-mʋ kɩ-taa samaɣ ŋga yɔ, ka-talɩɣ kudokiŋ nɩɩnɩwa yaa kudokiŋ hiŋ lʋbɛ nɛ kagbanzɩ mbɩ yɔ.

Rome - Colosseum

Kuduyuu sʋsɔʋ Koliisee kʋnɛ,kɩ-waza siŋŋ. Kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ palakaɣkɛ aleɣya sakɩyɛ. Nɛ naɣyɛ kɔyɔ: Venationes waa(tɛtɛ kpɩna you), nɛ munera waa(gladiateurs waa you) nɛ pɩtasɩna egeetiye taa aleɣya sʋsɔna lɛɣna sakɩyɛ.

Ɖɩkpaɣ ɛzɩ, mba pahʋʋ pɔtɔm nɛ pɩwɛɛ size pamʋna sɩm kɔyɔ yɔɔ yɔ, kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ palakaɣ sɔnzɩ nzɩ ɖɔɖɔ. Palaba kuduyuu sʋsɔʋ Koliisee kʋnɛ kɩ-tɛɛ tʋmɩyɛ pɩtalaɣ pɩnzɩ taŋga(500) mbɩ yɔ. Wayɩ wayɩ aleɣya wena pɛtɛzanaa yɔ, alɩwaatʋ woba pɩtalɩ kpaɖʋ 6 taa kɛ mbɩ yɔ.