Aller au contenu

Kofi Annan

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kofi Annan

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kana
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kumasi, Kana
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 8 wiye, pɩnaɣ 1938
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Bern, Suwiisi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ 18 wiye, pɩnaɣ 2018
Kofi Annan

Palʊla Kofi Atta Annan kɛɖomaɣ fenaɣ kɩiyakʊ litoozo ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1938 kɛ Kumasi tɛtʊ taa, Kana ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ Pernii tɛtʊ taa, Suwisi ɛjaɖɛ taa kɛ kɩyèɛna fenaɣ 18 pɩnaɣ 2018, ɛɛwɛna waɣsɩ hiu nɛ naalɛ (pɩnzɩ 80). Ɛ-hɩɖɛ siŋŋŋ kɔyɔ: Kofi Atta Annan. Ɛlaba sukuli camɩyɛ nɛ ɛmʊ e-sukuli tɛm takayɩ sakɩyɛ. Ɛnʊ kɛŋna keteŋga kpeekpe ajɛya ɖama nɩnaʊ ŋgbɛyɛ takayaɣ taa mayʊ lʊbɛ ñɩnʊ nɛ ɛnʊ ɖɔɖɔ ɛkɛŋna kacalaɣ tʊ weyi ɛlɩ ajɛya kɩkpɛndʊ ana a-taa yɔ.

Kofi Annan4 2007 04 20

Palɩza-ɩ se ɛkɛ takayaɣ ŋga kamayʊ kɛ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 17 wiye pɩnaɣ 1996 nɛ ɛpaɣza ɛ-tʊmɩyɛ nɖɩ kɛ kɔlaɣ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 1997. Ɛtɛma ɛ-tɛ kacalaɣ ɖoŋ weyi ɛɛwɛna se ɛma takayaɣ taa yɔ lɛ, pɔñɔ-ɩ nɛ patasɩ-ɩ lɩzɩʊ kɛ mɩsɩkʊm fenaɣ 29 wiye pɩnaɣ 2001 nɛ ɛtɛm-ɖɩ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ kʊkʊyʊ ŋgʊ wiye. Weyi ɛlɛɣza yɔ ɛnʊ lɛ Boutros Boutros-Ghali nɛ weyi ɛlɛɣza ɛnʊ Koffi yɔ ɛlɛ lɛ Ban Ki-moon. Paha Kofi Atta Annan kɛ Lanhɛzɩyɛ Lʊɖʊ samtʊ Nimiye pɩnaɣ 2001.