Kofi Annan

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Kofi Annan
Kofi Annan 2012 (cropped).jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kana
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kumasi, Kana
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 8 wiye, pɩnaɣ 1938
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Bern, Suwiisi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ 18 wiye, pɩnaɣ 2018
Kofi Annan signature.svg
Kofi Annan

Kofi Annan kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Kana yɔ ɖɩ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ. Palʋlɩ-ɩ ɖomaɣ fenaɣ taa evemiye lutozo (8) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1938 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Kumasi egeetiye Kana ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kaawɛ lɔŋ siŋŋ piya lɛɣsɩ hɛkʋ taa yɔ.

Ɖajaa Kofi Annan ɛnɛ, ɛɛkɛ ajɛɛ hɛkʋ taa tabalɩyɛ wɩlɩʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʋ wɩlaana ɛyaa sɔlɩm, nɛ taɣ leleŋ nɛ taabalɩyɛ tɔm. Ɖajaa Kofi Annan cɛyaana ɛ-tɩ size ajɛɛ taabalɩyɛ ɖʋʋ lɩmaɣza ɛɖɛɛna ɛsɩnda, nɛ ɛcɛyʋʋ ɛ-tɩ size lɛlʋ n̄am, nɛ lɛlʋ tisiu tɛ sɔlɩm tabalɩyɛ ehuu camɩyɛ.

Ɖajaa ɛnʋ, ɛɛkɛna ajɛɛ kpeekpe nɩnaʋ nɛ sɔlɩm ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size O.N.U yɔ ɖɩ-n̄ʋʋ tʋ sɔsɔ kedeŋa yɔɔ. Ɖɩɖɔkɩ size, paakizuu ɛjaɖɛ naɖɩyɛ size ɖɩtaasuu ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Mbʋ yɔ, pɩkɛ ajɛɛ kpeekpe ɖɩ-kpɛdɩyɛ ŋgbɛyɛ.

Kofi Annan4 2007 04 20

Ɖajaa Kofi Annan kaakɛna ONU ŋgbɛyɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-tɛ takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ kajalaɣ tʋ lʋbɛ (7) taa. Ŋgbɛyɛ nɖɩ, ɖɩ-tʋma laɖaa tɩnaa taa payɩ lɛ, Kofi kaakɛna kɔɔnɔɔ tʋ weyi pajala-ɩ lɩzʋʋ size ɛkɛ pɛ-ŋgbɛyɛ n̄ʋʋ tʋ.

Ɖajaa Annan ɛnɛ ɛɛpaza ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ pɩnaɣ 1997 n̄ɩŋga taa nɛ pɩkɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2006 n̄ɩŋga taa. Pʋtɔbʋʋ size palɩza-ɩ tam nabʋlɛ ONU ŋgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ ninɖiu. Saŋayɩŋ fenaɣ taa evemiye hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 2001 n̄ɩŋga taa mbʋ yɔ lɛ, palaba kedizaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ ɛ-tʋmɩyɛ taa nɛ pɛcɛlɛyɩ samtʋ takayaɣ.