Kofi Annan

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kofi Annan

Kofi Annan kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Kana yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-ɛjaɖɛ taa tʋ. Palʋlɩ-ɩ ɖomaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ lutozo (8) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1938 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Kumasi kɛ Kana ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kaawɛ lɔŋ siŋŋ kɛ piya lɛɣsɩ cɔlɔ yaa piya lɛɣsɩ hɛkʋ taa yɔ.

Ɖajaa Kofi Annan ɛnɛ, ɛɛkɛ ajɛɛ hɛkʋ taa tabalɩyɛ wɩlɩʋʋ yaa kpɛlɛkɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʋ wɩlaana yaa kpɛlɛkaana ɛyaa sɔlɩm, nɛ taɣ leleŋ. Ɖajaa Kofi Annan yekaana yaa cɛyaana ɛ-tɩ size ajɛɛ tabalɩyɛ ɖʋʋ lɩmaɣza ɛɖɛɛna ɛsɩnda, nɛ ɛcɛyʋʋ ɛ-tɩ size lɛlʋ n̄am, nɛ lɛlʋ tisiu tɛ sɔlɩm tabalɩyɛ ehʋʋ camɩyɛ.

Ɖajaa ɛnʋ, ɛɛkɛna ajɛɛ kpeekpe nɩnaʋ yaa sɔlɩm ŋgbɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ nɛ Fransɩɩ taa size ONU ŋgbɛyɛ yɔ ɖɩ-n̄ʋʋ tʋ sɔsɔ. ɛɛkɛna ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ sɔsɔ, pɛcɛ tobi nɛ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size secrétaire général des Nations unies. Ɖɩɖɔkɩ size, paakizuu ɛjaɖɛ naɖɩyɛ se ɖɩtaasuu yaa ɖɩ-taa wɛɛ ajɛɛ kpeekpe ɖɩ-kpɛdɩyɛ ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa.

Kofi Annan4 2007 04 20

Ɖajaa Kofi Annan kaakɛna ONU ŋgbɛyɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-tɛ wiyau yaa takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ kajalaɣ yaa kɔɔnɔɔ tʋ lʋbɛ (7) n̄ɩnʋʋ ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ŋgbɛ nɖɩ, ɖɩ-tʋma laɖaa tɩnaa taa payɩ lɛ, Kofi kaakɛna kɔɔnɔɔ tʋ weyi pajala-ɩ lɩzʋʋ size ɛkɛ pɛ-ŋgbɛ n̄ʋʋ tʋ yaa wiyau ɛzɩ payaɣʋʋ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "secrétaire général des Nations unies".

Ɖajaa Annan ɛnɛ ɛɛpaza ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ pɩnaɣ 1997 n̄ɩŋga taa nɛ pɩkɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2006 n̄ɩŋga. Pʋtɔbʋʋ size palɩza-ɩ tam nabʋlɛ ONU ŋgbɛyɛ ninɖiu yaa wiyau. Saŋayɩŋ fenaɣ taa evemiye yaa kɩyakʋ hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 2001 n̄ɩŋga taa mbʋ yɔ lɛ, palaba kedizaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ kɛ ɛ-tʋmɩyɛ taa. Kedizaɣ ŋga kawayɩ pɛcɛlɛyɩ samtʋ takayaɣ yaa hɩɖɛ ɖʋʋ takayaɣ ŋga payaɣna Fransɩɩ kʋnʋŋ taa size "Prix Nobel de la paix" yɔ.

Ɛlɛ, pɩcɔ nɛ ɛjaɖɛ naɖɩɩ suu yaa ɖɩ-kɛ ONU ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa tʋ lɛ, pɩwɛnaŋ ɖɩ size ɖitisi size ɖɩɖɔŋ ONU ŋgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-paɣtʋ yɔ. Pʋwɛ ɖɔɖɔ size ɖitisi se ɖiwokina ɖɩ-sɔjanaa nabayɩ nɛ ɖɩsɔzɩ wɛ, pɛkpɛndɩ nɛ pakandɛyɩna nɛ pakaɖɩna yaa paɖɩʋ kao mba palakɩ yoŋ ndɩ ndɩ yɔ. Ɛlɛ, paɣtʋ lɛɣtʋ wɛ size, ɛjaɖɛ naɖɛ taa you ɛwɛ nɛ ɖɩtaya wɛ kɔyɔ, paakʋyʋ yem nɛ powolo.

Ɖajaa ONU ŋgbɛyɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-n̄ʋʋ tʋ Kofi Annan ɛnɛ, ɛkɛ politiki ɛyʋ yaa laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛlaba lɛɣtʋ yaa tɩlɩtʋ sukuli, nɛ laɣsɩ kpɛlɛkʋʋ (technologie) sukuli kɛ sukuli kɩtɛzʋʋ sɔsɔʋ taa kɛ Kumasi nɛ Macalester hɛkʋ taa sukuli ŋgʋ payaɣ-kʋ nɛ Fransɩɩ kʋnʋŋ taa size Macalester College yɔ taa. Macalester College kʋnɛ, kɩwɛ Paul Kiɖeɖeu (Saint Paul) kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa kɛ pɩnaɣ 1961 n̄ɩŋga taa