Kenji Mizoguchi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kenji Mizoguchi 1

Kenji Mizoguchi (溝口 健二, Mizoguchi Kenji) kɛ Sapɔŋ ɛjaɖɛ taa hendʊ lɩzɩyʊ, palʊla-ɩ agoza fenaɣ kɩyakʊ 16 pɩnaɣ 1898 Tokyo tɛtʊ nɛ ɛsɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ 24 pɩnaɣ 1956 Kyoto tɛtʊ taa. Palʊla Mizoguchi Tōkyō tɛtʊ taa pɩnaɣ 1898. E-cejewiye paa ɛ-caa kaasɔɔlʊʊ nɛ pʊtɔcɔna-ɩ yɔ, nɛ ɛpɩsɩ kʊñɔndʊ kpem kɛ haŋga alɩwaatʊ pɩnaɣ 1904. Ɛwɛɛ Asakusa tɛtʊ taa, kʊñɔndʊ kpidikpidi Tōkyō tɛtʊ taa. Mizoguchi caa kaakɛ cafɩnta kɩbɩnʊʊ, kaawɛ ñaŋ nɛ e-ɖoo nɛ ɛ-kɔɔ ɛpɛda ɛzɩ geisha yɔ.

E-sukuli taaɖɔŋna-ɩ mbʊ lɛ, eyele nɛ ɛkpɛlɩkɩ tɔlɩm taʊ tʊmɩyɛ tɔɔla yɔɔ. Ɛcɛlɛ ɛ-tɩ mbilim tʊmɩyɛ nɖɩ nɛ ɛmʊ pɩ-tɛ takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se ɛkpɛlɛka tʊmɩyɛ nɛ ɛtɛ yɔ. Kɛlɛ ɛpɩsɩ tɔm kisusutu takayasɩ lɩzɩyʊ kɛ Kōbe tɔm susuu taa. Pɩnaɣ 1918 ɛsʊʊ you ŋgʊ Russi kpɛlɩ pɩsɩɣ kɔŋgaɣ kɛlɛ elesi ɛ-tʊmɩyɛ.

Ɛsʊʊ kɛlɛm kɛlɛm naa tʊmɩyɛ taa pɩnaɣ 1920 ɛzɩ ɛyʊ weyi ɛlakɩ hendu teu kuduyuu taa tʊmɩyɛ kɛ Nihhatsu nɛ ɛpɩsɩ kpɛdɛyɛ lɩzɩya sɩnɩyʊ. Pɩnaɣ 1922 alɩwaatʊ taa lɛ, ɛla ɛ-tɛ kajalaɣ kɛlɛm kɛlɛm ŋgʊ yɔ se kɩyakʊ ŋgʊ sɔlɩm pɩsɩɣ yɔ.

Kpaɣ pɩnaɣ 1923 ŋkɔɔ ŋtalɩ ɛsɩm pɩnaɣ ɛla kɛlɛm kɛlɛm naa hiŋ nakʊ nɛ nanza, pada peeɖe tɔlim mba naalɛ, (wiyaʊ halʊ Yang-Kwei Fei). Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛ-tɛ kɛlɛm kɛlɛm naa hiŋ loɖo nɛ naalɛ leba mbʊ piyeba nɛ Mizoguchi kɛ kajalaɣ hendu lɩzɩyʊ weyi pasɩma-ɩ se ɛ-tɛ kɛlɛm kɛlɛm naa leba yɔ (pɩɩkɛ kɛlɛm kɛlɛm naa mba paayɔɔdʊʊ yɔ). Pakalɩɣ nee nɔsɩ kɛ kɛlɛm kɛlɛm naa mba paayɔɔdʊʊ yɔ.