Kazayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kamasɩ sʋsɔsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ wɛ pɔɔya yɔ "Ioniens waa" yaɣ se kazayɩsɩ.

Hɔɔlɩŋ weyi soŋaɣ wɛ ɛ-taa siŋŋ yɔ kazayɩsɩ wɛɣ. Sɩcakɩ lɩm mbʋ pʋwɛ leleŋ yɔ pɩ-taa. Lɩm mbʋ piikpeŋ yɔ pɩ-taa sɩcakɩ nɛ sifeŋiɣ sɩ-kʋtɔɔm. Kazayaɣ pɩzɩɣ kasʋʋ lɩm tɛɛ pɩtalɩ cɛjɛsɩ 45 mbʋ yɔ.

Kazayaɣ

Peeye kɔn̄ɔɔzʋʋ ka-tɩ camɩyɛ nɛ kakpa ka-kʋtɔɔm. Kazayaɣ pɩzɩɣ seya lɩm tɛɛ pɩkɩlɩ tɛtʋ yɔɔ. Lɩm tɛɛ kpem pɩma-sɩ se sɩcaɣ wezuu.