Kayaɣ sukuli kɩtɛzʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kayaɣ sukuli kɩtɛzʊʊ (UK) kɛ sukuli kɩtɛzʊʊ ŋgʊ kɩwɛ Afrika nɛ Wɩsɩ Ɖɩɖʊyɛ taa kiŋ nɛ kɩwɛ Kayaɣ tɛtʊ, Togo hayi kiŋ hɔɔlʊʊ taa. Sukuli kɩtɛzʊʊ ŋgʊ kɩkɛ naalɛ ŋgʊ kɛlɛ Togo ɛjaɖɛ, kajalaɣ ŋgʊ lɛ Loma sukuli kɩtɛzʊʊ. Patʊlɩ-kʊ pɩlɩna paɣtʊ takayaɣ tɔm loyaɣ ka nɛ kɔyɔɔ 99-011/PR kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 21 pɩnaɣ 1999, kɛlɛ sukuli kɩtɛzʊʊ ŋgʊ patʊlɩ kɩ-nɔnɔsɩ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 21 pɩnaɣ 2004.

Kayaɣ sukuli kɩtɛzʊʊ ŋgʊ kɩwɛna piliŋ kagbanzɩ. Fransɩɩ kʊnʊŋ hɔɔlʊʊ nɛ ɛyʊ lɛɣtʊ tɔm (FLESH). Paɣtʊ nɛ waɖɛ tʊmɩyɛ nɛ politiki lɛɣtʊ tɔm (FDSP) pɩlʊʊ. tɔsʊʊ lɛɣtʊ tʊmɩyɛ nɛ tɔsʊʊ labʊ tʊmɩyɛ (FaSEG) pɩlʊʊ. Lɛɣtʊ kpɛlɛkɩtʊ nɛ laɣsɩ kpɛlɛkɩtʊ tʊmɩyɛ (FAST) pɩlʊʊ. Ɖɔkɔtɔ kpɛlɛkɩtʊ pɩlʊʊ (FSS).

Sawɩɖɛ tɩ cɔlʊʊ tʊmɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ kɛ Wɩsɩ Ɖɩɖʊyɛ hɔɔlʊʊ taa kɛ Ouagadougou ñɩŋʊ wayi yɔ wɛ nɔmɔʊ, paɖɩnɩ-kʊ maʊ Kayaɣ sukuli kɩtɛzʊʊ taa. 201 » tɛʊ tiɖe wɛɛ taa mbʊ yɔ kɩkaɣ wɛnaʊ ɔrɩdɩnatɛrɩ waa 375, nɛ pa-taa peeɖe mbʊ yɔ ku-sukuli piyaa maɣmaɣ kaɣ tɩyʊʊ 267. Kayaɣ sukuli kɩtɛzʊʊ wɛna ɖɔɖɔ Wi-Fi tamsɩnaʊ ɖooo pɩnaɣ 2013.