Aller au contenu

Kamɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kamɩyɛ kɛna tɩʊ ŋgʊ kʊlʊlʊʊ tɩŋ piye nɖɩ payaɣ-ɖɩ ɖɔɖɔ se kamɩyɛ yɔ. Kamɩyɛ yaa kama wɛ ndɩ ndɩ: naayɛ sɛ kpaʊʊ ɛzɩ leemuu lɩm yɔ nɛ lɛɛna ñahʊlɩma kpalala. Ɛzɩ piye ɖɔɖɔ yɔ, mbʊ ɖɔɖɔ kamɩyɛ hatʊ wɛɛ pɩkɩlɩna alɩwaatʊ ndʊ ɖɩpʊwa yɔ.

Pahayʊ kamɩyɛ tataa nɛ ɖɩlɔkɩ peeɖe ɛzɩ tɩmʊ yɔ. Pʊcɔ nɛ kamɩyɛ lʊlɩ lɛ ɛyʊ ɛnaa ɛpɩzɩɣ ɛtɔ se tɩmʊʊ piye ñɔna. Ɛzɩ tɩŋ pee lɛɛna sakɩyɛ ɖɔɖɔ yɔ, kamɩyɛ tɩʊ nɛ mbʊ kʊlʊlʊʊ yɔ payaɣ pɩtɩŋga mbʊ se kamɩyɛ.

Kamɩyɛ wɛna wɛtʊ ndɩ ndɩ: naayɛ ɖaɣla lɔbɔɔ lɔbɔɔ nɛ lɛɛna wɛ kɔŋgʊlʊm kʊŋgʊlʊm. Kama tomnasɩ wɛ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ: naayɛ saʊ ɛzɩ sʊtʊ lɩm yɔ nɛ lɛɛna tomnasɩ wɛ ɛzɩ tɩŋ hɛtʊ yɔ. Tɩʊ kʊnɛ kɩ-hayʊ fɛyɩ kaɖɛ caaa.

Papɩzʊ pahayɩ-ɛ paale pɩkɩlɩna ɖenɖe mʊzʊŋ wɛɛ yɔ, ɛzɩ saŋ taa mbʊ yɔ. Papɩzʊ pɔtɔɔ kamɩyɛ nɛ lɛŋ yaa patɩzɩ nɛ pɔtɔɔna nʊm yaa pʊsa yaa cambaɣbaɣ. Papɩzʊ poɖoŋgɩ-ɖɩ yaa ɖɔɖɔ paɖʊzɩ nʊm taa. Kamɩyɛ lɩʊ sɔzɩŋ camɩyɛ. Palakɩ kamɩyɛ tɛ pɛtɛpɛtɛ papɩzʊ paɖʊ nandʊ kuɖoŋgɩtʊ yaa lɩm ñɩndʊ yaa waagasɩ.