Aller au contenu

Kadɩmɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kadɩmɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 48 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Cd. Kadɩmɩyɔm kɛ pɩlʊʊ 12 ŋgʊ taa pʊtʊ nɛ e-lone kɔyɔ 5. Stricto sensu kɛ ñɩɣlɩm pʊtʊ ɛ-taa fɛyɩ ñɩm nabʊyʊ yɔ, nɛ IUPAC heyuu-ɖʊ se ɛɖɔŋ ɖɛzʊʊ pʊtʊnaa tɛ paɣtʊ yɔɔ. Ɛ-nɛ zɛŋkɩ pa-pɩlʊʊ kʊyʊmʊʊ, IIB waa pɩlʊʊ nɛ pa-taa peeɖe panaɣ pɛ-tɛ ñʊŋ masɩ kpaɖʊʊ yɔɔ kpaɖʊʊ yɔɔ 30Zn, 48Cd nɛ 80Hg.

Pʊtʊ ɛnʊ pɛlɛ-ɩ naʊ kajalaɣ ɖeɖe pɩnaɣ 1809 pɩtɩŋna Sʊyɛdɩ ɛyʊ ɛnɛ ɛ-yɔɔ Magnus Martin af Pontin yaa Magnus Martin Pontin, pɩtɩŋna kajalaɣ nazɩyʊ tʊmɩyɛ yɔɔ. Paha pʊtʊ ɛnʊ hɩɖɛ nɛ Caama kʊnʊŋ mbʊ se das Cadmium yaa das Kadmium pɩnaɣ 1817 ɛlɛ Goettingen Friedrich Stromeyer sukuli kɩtɛzʊʊ taa wɩlɩyʊ hana hɩɖɛ nɖɩ alɩwaatʊ ɛtɩzaɣ pʊtʊ ɛnʊ weyi e-tomnaɣ wɛ ɖɔfɩɩ nɛ kahʊlɩmɩ yɔ kɛ kajalaɣ ɖeɖe pɩtɩŋna zɛŋkɩ kaŋwa ZnCO3 ŋgʊ kɩ-yɔɔ kaawɛ takɩŋ takɩŋ sʊtʊ lɩm sɛmɩŋ mbʊ yɔ.

Petisiɣ kadɩmɩyɔm kpʈlɩ kpɛlɛkʊʊ tʊma yɔɔ kpaɣ pɩnaɣ 1818 alɩwaatʊ taa, ɛlɛ pɩtɩŋna Caama kpɛlɩ tʊma tɩnaa natozo nabɛyɛ yɔɔ, kajalaɣ lɛ kɔɔ pɛdɩɣ tʊmɩyɛ tʊ ɖɔɖɔ ɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ nɛ tʊma sɔsɔna tʊmɩyɛ tʊ ɛlɛ yɔ Carl Hermann pɩtɩŋna zɛŋkɩ kaŋwa yɔɔ, Carl Karsten nɛ Paul Meissner yaa Paul Traugott Meißner.

Kadɩmɩyɔm wɛ sɔtʊ piŋ (ɛnʊ tɩna kʊdɔŋ ŋgʊ payaɣ se Itai-itai yɔ) nɛ tɩŋ kʊdɔmɩŋ sakɩyɛ. Ɛjaɖɛ kpeekpe takɩɣ taa lɛ, panaɣ se hɔɔlɩŋ nɩɩyɛ ɛzɩ Fransɩɩ mbʊ yɔ, tɛtʊ natʊyʊ naa taa (ɛwadɩyɛ ajaɣa tɛ) taa kpɩnda kadɩmɩyɔm siŋ (kɛlɛ pɩɖɛʊ piŋ tɩŋ nɛ lɩm taa kpɩna). Anasaayɩ huɖe nɖɩ ɖɩ-taa wɛ mbʊ ɖɩyaɣ se fɔsɩfatɩ yɔ ɖɛzɩɣ ɖɔɖɔ tɛtʊ naa sakɩyɛ.

Tɔmpiye Kadɩmɩyɔm lɩ Fransɩɩ kʊnʊŋ taa pɩnzɩ 1808/1809, ɛzɩ tomnaɣ yem weyi palɩzɩ-ɩ cadmia yaa cadmie, pɩtɩŋna Sʊyɛdɩ lɔŋsɩndʊ Magnus Martin Ponti yɔɔ, weyi ɛlɩza-ɩ pɩtɩŋna nasɩyʊ tɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ yɔɔ yɔ. Latɛŋ tɔmpiye cadmia, nɖɩ ɖɩlɩna krɛkɩ kʊnʊŋ taa se kadmeïa, kiɖe tɛ lɛ pɩkɛ zɛŋkɩ ñɩɣlɩm tɛtʊ (kaŋwa yaa nabʊyʊ naa) pɛcɛsɛ-ɩ Thèbes cɔlɔ kpam, Kadmos yaa Cadmos kɩjaazɩ tɛtʊ taa. Ɖooo kpaɣɖʊ 13 wɛɛ taa lɛ, tɔmpiye nɖɩ Fransɩɩ kɩbɩnʊʊ kʊnʊŋ taa lɛ, ɖɩɩkɛ se cami.