Aller au contenu

Kaɖʊ taa asɛsɛɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Bed bug, Cimex lectularius

Kaɖʊ taa asɛsɛɛ wɛ kekelekasɩ nzɩ sɩwɛ keŋ ndɩ ndɩ taa yɔ sɩ-cejewewaa taa. Kaɖʊ taa asɛsɛɛnaa pana pɛkɛ kekelekasɩ nzɩ calɩm ɖeke kɛ sɩtɔkɩ yɔ nɛ sɩñasɩɣ sɩ-tʊ nɛ sɩsɔyɩ ɛ-calɩm. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʊɖʊm taa paɖa naʊ kekelekelasɩ nzɩ payaɣ mbʊ yɔ ɛzɩ mɩnɩŋ mɩnɩŋ yɔ.

Bed Bug Infestation

Kaɖʊ taa asɛsɛnaa panɛ ɖoo taa kpem kɛ pakɩlɩɣ lɩɣʊ ɛlɛ alɩwaatʊ ndʊ pakɩlɩɣ ɖɔʊ lɛ, papɩzɩɣ palɩɩna awayɩ kɛ wɩsɩ taa. Alɩwaatʊ ndʊ kaɖʊ taa kekelekelasɩ sɩnɛ sɩñasɩɣ sɩ-kʊtɔɔm nɛ sɩñɔɔ pɩ-calɩm lɛ, sɩɖaɣnɩɣʊ mɛlʊʊ sɛɛ sɛɛ nɛ pɩla ɛzɩ kɩyakɩŋ ɛzɩ hiu yaa hiu nɛ naalɛ yɔ nɛ pʊcɔ pɩyɔlɩ sɩ-taa.

Bed bug bites around left wrist

Pɩsɩɩna sɔnɔ mbʊ yɔ, tomnaɣ taa alafɩya cɔnɩyaa tatɩɩnada kʊdɔŋ ŋgʊ kaɖʊ taa asɛsɛɛnaa ɖɛzɩɣʊ ɛyʊ yɔ ɛlɛ paa nɛ mbʊ yɔ, kekelekelasɩ sɩnɛ sɩkɛna mbʊ pʊwɛɛ se ɛyʊ ese yɔ.