Aller au contenu

Kɩyʋsʋnaʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kʋnʋŋ maʋ paɣtʋ taa lɛ, kʋyʋsɩnaʋ kɛ tɔmpiye nɖɩ ɖɩsɔzʋʋ hɩɖɛ yɔɔ nɛ ɖɩsamna-ɖɩ yɔ. Kʋyʋsɩnaʋ yekina nɛ hɩɖɛ wɛɛna tɔbʋʋ nɩʋ tɔm loyaɣ taa.

Kʋyɩsɩnaʋ wɛ ɛzɩ tɔmbiye cɔlɩyɛ nɛ yʋsʋʋ tɔmbiye tɔm loyaɣ taa yɔ. Payaɣ kɩyʋsʋnaʋ ɖɔɖɔ se yʋsaɣ pʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛtʋŋ tʋmɩyɛ lɛɛɖɛ tɔm loyaɣ taa yɔ.

Kɩyʋsɩnɩyaa mba payʋsʋʋ yɔ, pa nɛ paɣtʋ loyisi pɛkpɛndɩɣ nɛ ɛyʋ pɩzɩ eɖizina yʋsɩyaa pɩlɩʋ. Kɩyʋsɩnɩyaa panɛ pɛwɛ ndɩ nɛ kɩyʋsɩnɩyaa lalaa.

Tɔmɩŋ kikpiyiŋ kʋnʋmɩŋ nɩɩyɛ taa lɛ, kɩyʋsʋnaʋ kpiliɣ. Yee kʋnʋmɩŋ ɛnɩ, ɛfɛyɩnɩ kazuyɛɛlɩ lakasɩ yɔ, pɔyɔɔdʋʋ se kɩyʋsɩnaʋ wɛtʋ lɩɣna hɩɖɛ nɖɩ kɩyʋsʋʋ yɔ kʋ-cɔlɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se, kɩyʋsʋnaʋ ɖaɣnɩɣ wɛnaʋ tɔm maʋ paɣtʋ cáńzɩ ɛzɩ wɛtʋ yaa ñʋʋ.