Aller au contenu

Kɩmaɣzɩnaʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Maɣzɩm kiɖe yaa kɩmaɣzɩnaʊ, pɩkɛ tɔmpiye nɖɩ ɖɩlɩna maɣzɩm taa takʊʊ tʊma ndɩ ndɩ cɔlɔ yɔ, Carl Gustav Jung ɛkɛ Suwisi tʊ nɛ ɛkɛ maɣzɩm kpɛlɛkɩyʊ kpaɣ pɩnzɩ 1875 ŋtalɩ 1961) lubina tɔmʊʊ ngʊ.

Maɣzɩm kiɖe tɔm taa wɛ pɔpɔtʊ, tɩwɛɛ ɖɔɖɔ ɖoza tɩyɛ, ndʊ tɩna sɔnzɩ paɣtʊ nɛ ɛyʊ maɣzɩm tɔm nɛ puwokina nɛ ɛyʊ nɛ ɛ-paɣlaka yɔɔ kɛlɛ pɩpɩsɩ-ɩ ɛ-ɛyʊtʊ mbʊ Jung tɔŋ ɛ-tɛ maɣzɩm kpɛlɛkɩtʊ tʊmɩyɛ labʊ taa.

Krɛkɩ kɩbɩnʊʊ taa lɛ αρχέτυπον arkhêtupon pʊ-tɔbʊʊ se kiɖe tɛɛ laɣsɩ, kɛlɛ pʊsʊʊ yɔɔdasɩ kɩfasɩ taa pɩtɩŋna latɛŋ kʊnʊŋ yɔɔ archetypum yaa pʊ-tɔbʊʊ keekee tʊ mbʊ pɩkɛ pɩyʊ keem yɔ.

Murray Stein yɔɔdʊʊ maɣzɩm taa wiluu tʊmɩyɛ tɔm kpou takayaɣ (pɩnaɣ 2005 ñɩŋa taa) nɛ ɛtɔŋ se kuɖum taa Jung lɩmaɣzɩyɛ pɩlɩna kɩmaɣzɩnaʊ tɔm yɔɔ se kajalaɣ wonuu tʊmɩyɛ paɣtʊ kɛna se kɩñɔɔzɩ nɛ kɩcɔlɩ maɣzɩm nɛ pɩkpɛndɩna laɣsɩ ndɩ ndɩ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-paɣlaka alɩwaatʊ.