Aller au contenu

Kɩlɛmɩŋ lɩzʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Beautiful machine (23115346412)
MelvL P1040153 (5730856146)
1-ROBOT ROYAL II W TEWE 35-200mm zoom viewfinder

Kilɛmɩŋ lɩzʊʊ kɛna lakasɩ ndɩ ndɩ nzɩ ɛyʊ kpakʊ ɛkpɛndʊ nɛ nʊmɔŋ weyɩ ɛtɩŋgʊ pɩnɛ wondu ndʊ ɛkpeɣlʊ nɛ ɛpɩzɩ ɛma yaa ɛsʊzɩ natʊyʊ yaa kɩlɛmɩŋ nɩɩyɛ kɛ ñɩɣyʊ, takayaɣ yaa nimaɣnakayɩ yɔɔ yɔ. Kɩlɛmɩŋ lɩzʊʊ kɛna ɖɔɖɔ fotonaa mba ɛyʊ lɩza nɛ ɛna-ɩ yɔ.

Kɩlɛmɩŋ lɩzʊʊ tɩŋna lɛɛzʊtʊ kɩkam sakɩyɛ yɔɔ, kpɛlɛkʊʊ nɛ ñɩnʊ sakɩyɛ yɔɔ pɩlɩɩna mʊndʊsʊʊ nɛ naʊ kpɛlɛkʊtʊ taa. Pɩlɩna ɖɔɖɔ ladiɖiki mɩŋ yɔɔ pɩna kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ pʊ-yɔɔ nɛ sawʊla nɛ aseela tɔm kpɛlɛkʊtʊ nɛ tɩ-maʊ kɛ ñɩɣtʊ yɔɔ

Kacalaɣ kɩlɛmʊʊ ŋgʊ palɩzaa yɔ, pɩɩkɛna pɩnaɣ 1780 nɛ ñɩnɩya sakɩyɛ kaatɛma tʊma labʊ pʊ-yɔɔ. Aristote nɛ ñɩnɩyʊ kɩfalʊ weyi ɛɖa lɩzʊʊ mʊndʊsʊʊ nɛ naʊ yɔ, Ibn al-Havtham, patʊma yebina nɛ lalaa tɩŋna pʊyɔɔ nɛ kɩlɛmɩŋ lɩzʊʊ ɖɛɛna ɛsɩnda. Pakpaɣ takayaɣ hayʊ ŋgʊ kɛwɛ kpɛzɛlɛɛ yɔ pekpiyi-kʊ nɛ patʊlɩ pɔʊ fɩɩɩ nɛ panaɣ kɩlɛmɩŋ ɛlɛ e-tulinda.

Ñɩɣlɩm pɩsʊʊ tʊmɩyɛ laɖa ñɩna nɛ pana se mʊndʊsʊʊ pisuu liidiya ñɩɣlɩm. Pʊ-yɔɔ kɛ pɩnzɩ 1780 taa, Jacques Charles pɩza nɛ ɛlɩzɩ kacalaɣ foto nakʊyʊ ɛlɛ kɩtalɩɩ camɩyɛ. Ñɩniya naatozo panɛ pɔ-yɔɔ kɛ pɩna 1826 taa Nicéphore Niépce tɩŋna nɛ ɛpɩzɩ ɛlɩzɩ kɩlɛmpɩŋ nɩyɛ nɛ ɩwɛ weewee nɛ lɛɛŋ.