Kɔpɛrɩnɩsɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kɔpɛrɩnɩsɩyɔm (ɛ-tɛ yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Cn), ɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 112 yɔ. Ɛ nɛ ʊnʊnbɩyɔm (Uub) palɩ ɖama pɩtɩŋna IUPAC ɖeyi ɖeyi yatʊ cɔlɔ, nɛ patasɩ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se pʊtʊ 112 matʊ paɣtʊ taa. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 9 pɩnaɣ 1996 pɩtɩŋna ɛ nɛ 208Pb(70Zn,n)277Cn tɛ yozitu yɔɔ kɛ Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt tɛtʊ taa Caama ɛjaɖɛ taa, kɛlɛ IUPAC tisi ɛ-hɩɖɛ yɔɔ mɩsɩkʊm fenaɣ taa pɩnaɣ 2009. Paya-ɩ ɛ-kpaagbaa hɩɖɛ lɛlaɣ fenaɣ pɩnaɣ 2010 pɩlɩna Nicolas Copernic hɩɖɛ ɖʊʊ yɔɔ.

Ɛkɛ pʊtʊ weyi palaba-ɩ kɩlabʊ yɔ nɛ ɛtɔʊ cɛnzɩ siŋ yɔ, ɛ-agbele ɖiɣɖiɣ kʊyʊm weyi pasɩma-ɩ yɔ lɛ 285Cn, nɛ ɛ-tɛ cɛnzɩ tɔʊ alɩwaatʊ kɛlɛ 29 s. Ɛwɛ mɛrɩkɩrɩ tɛɛ kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊnaa caɣyɛ kpata taa, e-pilimiye kɔyɔ d. Kɔpɛrɩnɩsɩyɔm ɛladʊʊ sɔʊ yaa ɛladʊʊ kʊyʊʊ, nɛ paapɩzɩɣ pɔtɔ ɖɔɖɔ se mbʊ yɔ ɛɛpɩzɩɣ ɛkɛ fefeku yee ɛjaɖɛ taa soŋgaɣ nɛ ɛsɔkaɣ taa wɛtʊ ɛcaɣ camɩyɛ kɔyɔ.

Palaba kɔpɛrɩnɩsɩyɔm kajalaɣ ɖeɖe lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 9 pɩnaɣ 1996 Darmstadt tɛtʊ taa Caama ɛjaɖɛ taa, kɛ GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung). Pehiyi-ɩ lɛ pɩtɩŋna panaza pʊlɔŋ 208 hɔɔlʊʊ nakʊyʊ nɛ zɛnkɩ 70 tɛ nazɩyʊ sɩɣlɩyaa, nɛ pɩ-tɛ labɩtʊ ndʊ tɩ-taa peeɖe lɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ kʊyʊm nɔɔyʊ pehiɣa.

Paaɖanɩ paɣzɩ pɩ-tɛ lɩmaɣza labʊ ɖomaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 2007, kɛlɛ pɩsa nɛ patɩlɩ kɔpɛrɩnɩsɩyɔm tɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ waa naatozo. Petisi kɔpɛrɩnɩsɩyɔm wɛtʊ yɔɔ, kɛlɛ pa-taa wɛɛ leleŋ piŋ ɛzɩma ɛkɛ pʊtʊ yuŋ tʊ kɛ pʊtʊnaa taa yɔ. Pɩ-tɛ ñɩnɩtʊ ndʊ tɩha nɔmɔʊ nɛ pekpeɣ ɖenɖe pɩtalɩ nɛ pɩcɔ kɔpɛrɩnɩsɩyɔm wasɩ yɔ 84+112−108 °C.