Johann Sebastian Bach

Pɩlɩɩna Wikipediya
Johann Sebastian Bach

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Eisenach, Caama
Ɛ-tʋmɩyɛ soo maɖʋ sɔɔ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Eisenach, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Lakɩŋ fenaɣ 31 wiye, pɩnaɣ 1685
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Leipzig, Caama
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ 28 wiye, pɩnaɣ 1750
Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bachcaama tʋ. Ɛkɛ soo maɖʋ nɛ wendu lɩzɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ caama ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛkɛ ɖɔɖɔ wendu teu ñɔɔzɩyʋ soo mabʋ nʋnɔʋ taa.

Brandenburg No4-1 BWV1049

Caama ɛjaɖɛ taa peeɖe palʋla-ɩ lakɩŋ fenaɣ taa, kɩyakʋ hiŋ naadozo nɛ kʋɖʋmʋʋ n̄ɩŋgʋ wiye (31), pɩnaɣ 1685 n̄ɩŋga taa.

Denkmal Johann Sebastian Bach Leipzig 2011

Eisenach egeetiye taa ɖeyi ɖeyi palʋla-ɩ. Ɛsɩba hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lutozo (28) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1750 n̄ɩŋga taa. Bach hɔʋ taa lɛ, Johann Sebastian Bach kɛ pɩɣa ŋga kɛ-ɛsa kɩlɩ cɛbʋ yɔ. Ɛ-hɩɖɛ sɛ siŋŋ pɩkɩlɩ ɛ-hɔʋ taa ñɩma lɛlaa.

Lute suite in E minor

Ɖɩtaasɔ ɖɔɖɔ size, ɛ-hɔʋ kɛna hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa, caanaʋ tɛ soo nɛ minziiki tʋma laɖaa kɩla wɛʋ yɔ. Caama ɛjaɖɛ hɛkʋ nɛ hɛkʋ taa ɛcaɣa nɛ ɛla ɛ-mʋsɩ tʋma kpeekpe nɛ ɛkɔɔ ɛtɛ.

Tovonum taa lɛ, ɖajaa Denkmal Johann Sebastian Bach Leipzig n̄ʋʋ taa ɖɔŋaɣ siŋŋ. Caama ɛjaɖɛ kɩlɩmwaa nabɛyɩ sakɩyɛ kaatɩla e-ɖoŋ kamaɣ ɖeu, nɛ paɖʋyɩ nesi. Pa-taa nɔɔyʋ hɩɖɛ yɔ : Sɔsɔ Frédéric.

Quodlibet

Ɖajaa Johann Sebastian Bach caa nɛ ɛ-ɖalʋ sɔsɔ pɛhɛyɩna ɛ-tʋma kpeekpe kpɛlɩkɩtʋ liidiye. Ɛ-caa payaɣ size Johann Ambrosius Bach, nɛ ɛ-ɖalʋ sɔsɔ ɛlɛ lɛ, Johann Christoph Bach. Ɛcɛyaɣ ɛ-tɩ ɛzɩma yɔ yebina nɛ pʋɖʋ-wɛ hʋnʋŋ nɛ pɛwɛɛ paɖʋyɩ nesi paa ɛzɩm taa.

Ɖajaa Bach lakɩ minziikinaa mba yɔ, mbaa yɔ fiyoolɔɣalto, nɛ pɩkɩlɩna klavɛsɛɛ, nɛ pɩtɛzɩna Orɩgɩ.

Toccata et Fugue BWV565