Jean de la Croix

Pɩlɩɩna Wikipediya
Zurbarán St. John of the Cross

Palʊla Jean de la Croix kɛ Fontiverosi tɛtʊ taa (Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa) kɛ mɩsɩ kʊm fenaɣ 24 pɩnaɣ 1542 nɛ ɛsɩ Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Ubeda yɔ ɖɩètaa kɛ saŋgayɩŋ fenaɣ 14 pɩnaɣ 1591. Jean de la Croix kɛna layʊ sɔsɔ nɔɔyʊ ɖenɖe payaɣ se Karmɛlɩ yɔ nɛ paɖɛlɛsɩ-ɩ se karmɛlɩ taa kiɖeɖeu. Ɖenɖe ɛma tɩsɩʊ takayasɩ nɛ pʊɖɔɔ yɔ peɛɖe yebina nɛ pacaŋ pakpaɣ-ɩ ɛzɩ Ɛsɔ sɛtʊ taa sɔdʊʊ sɔsɔʊ kpem yɔ kɛ pɩnaɣ 1526. Pɔtɔkɩ Jean de la Croix kiɖeɖeu tɛ kazandʊ kɛ paa saŋgayɩŋ fenaɣ ŋga lɛ ka-kɩyakʊ 14 wiye.

Montpellier,St Matthieu62,2e chapelle Nord4,St Jean de la Croix

Palʊla Jean de la Croix kɛ hɔʊ ŋgʊ kɩ-taa laŋhɛzɩyɛ wɛɛ yɔ, ɛlɛ ɛɛsɔɔlaa se e-sukuliu wayɩ lɛ ɛsʊʊ Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ lakʊ taa yɔ. Ɛlɛ pɩlɩɩna Thérèse d'Avila tɛ lɔŋ pasɩɣ yɔ lɛ, etisi nɛ ewolo ɛ-tɛ ŋgbɛyɛ taa nɛ ɛcɔŋna mba pɛcɛla pa-tɩ kɛ karmɛlɩ taa nɛ pɛkɛ abalaa yɔ pɔ-yɔɔ. Ɛma takayɩsɩ ndɩ ndɩ nɛ sɩ-taa lɛ, ɛwɩlɩɣ nɔmɔʊ ŋgʊ kɩwokina ciyamnaa nɛ Ɛsɔ cɔlɔ kiŋ yɔ. E-wezuu caɣʊ taa pɩɩmʊna-ɩ sɩŋŋŋ nɛ ɛ-taabalaa mba pataakaŋ nattŋgbala yɔ, pakʊmɩ-ɩ hɩɖɛ se Atɩma-tʊ, nɛ paa-anɩ ɛhawaɣ-ɩ ñamtʊ pɩŋŋŋ.

Lambres (Pas-de-Calais) église PA00108327, statue St.Jean de la Croix

Ɛsɩba nɛ piteleɖi lɛ, pacaŋ pana se ɛkɛ kiɖeɖeu nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa mba pakɩlɩ Esɔ yɔɔ tɩsɩʊ siŋŋŋ yɔ. Pɩlaba ɖɔɖɔ ɛzɩ Thérèse d-Avila yɔ ɖeyi ɖeyi. Katolika ŋgbɛyɛ naa mbʊ lɛ, ɖɩpaɣzɩ-ɩ tɩmnaʊ kɛ pɩnaɣ 1675 nɛ pɩla mbʊ ɖɔɖɔ lɛ, ɛla ham lakasɩ ndɩ ndɩ nɛ pɩwɩlɩna kaɣlaa se ɛkɛ kɩɖeɖeu nɛ paɖʊ-ɩ ɛyaa kiɖeɖema taa kɛ pɩnaɣ 1726.