Aller au contenu

Jean Piaget

Pɩlɩɩna Wikipediya
Jean Piaget

Jean William Fritz Piaget, ɛyʊ ɛnʊ palʊla-ɩ kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 6 pɩnaɣ 1896 Neuchatêl Suwisi ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ salaŋ fenaɣ kɩyakʊ 16 pɩnaɣ 1980 Geneve tɛtʊ taa, ɛyʊ ɛnʊ ɛkɛ wezuu kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ, ɛkɛ ɛyʊ maɣzɩm taa wiluu tʊmɩyɛ tʊ, cɔlɩyɛ tʊmɩyɛ tʊ, ɛkɛ tɩlʊʊ tɛ wazaɣ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ Suwisi ɛjaɖɛ taa. Ɛtʊsa mʊntʊsʊʊ ŋgʊ pɩlɩna ɛyʊ fetenum yɔɔ yɔ pɩsa pɩyʊ keem mbʊ pɩtɩlɩ ɛzɩma ɛyʊ nɛ e-lone pʊmʊna ɖama yɔ, pɩlɩna ɛnɛ ɛnʊ ɛ-tɛ palaka yɔɔ kpaɣ ɖooo ɛ-pɩjatʊ, ɛzɩma pɛkpɛlɛkɩ-ɩ nɛ ɛkɔɔ ɛpaɣlɩ yɔ.

Ɛkɛ Arthur Piaget pɩɣa sɔsɔ (kpaɣ pɩnzɩ 1865 ŋtalɩ 1952), ɛɛkɛ hɛkʊ nɛ hɛkʊ alɩwaatʊ taa matʊ wɩlɩyʊ, e-ɖoo ñɛkɛ Fransɩɩ tʊ ɛlɛ payaɣ Rebecca Jackson (pɩnzɩ 1872 ŋtalɩ 1942), William Fritz Jackson pɛlɔ (James Jackson sɛyɩ kɛlɛ).

Ɛwɛna pɩnzɩ hiu nɛ kʊyʊm lɛ, Jean Piaget ɛnʊ ɛkɛ sukuli pɩɣa Neuchâtel latɛŋ kɔlɛɛzɩ taa, ɛma ntɔnjɔɔlɩyɛ tɔmʊʊ nakʊyʊ pɛcɛlɩna yovo waa yɔɔ, ɛlɛ ɛɛna ɛyʊ ɛnʊ lakʊ nakʊyʊ taa. Tɔmʊʊ ɛpaɣzɩna ɛ-lɛɣtʊ tʊmɩyɛ.

Ɛlaba fenasɩ naatozo Zurich lɛ, tɛtʊ nddʊ tɩ-taa peeɖe ɛkpɛlɛka maɣzɩm taa wiluu tʊmɩyɛ (tʊmɩyɛ nɖɩ ɛ nɛ Sabine Spielrein palaba, nɛ mba tɛzɩna-ɖɩ ɖɔɖɔ, kɛlɛ ɛɖɛɛ nɛ ɛla pɩnaɣ kʊyʊmaɣ Paarii tɛtʊ, ɖɩnɛ ɛlaba tʊmɩyɛ Alfred Binet tɛ takʊʊ nɛ wiluu kuduyuu taa. Peeɖe ɛtɩlɩ nɔmɔŋ weyi pakpaɣna nɛ patɩlɩ ɛyʊ fitenum pʊ-tɔbʊʊ ɛyʊ lɔŋ ɖeɖe.