Jawaharlal Nehru

Pɩlɩɩna Wikipediya
Nehru (1920)

Jawaharlal Nehru kɛna Ɛndɩ ɛjaɖɛz ɖɔkɩyʊ nɔɔyʊ nɛ palʊla-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 14 pɩnaɣ 1889 nɛ ɛsɩ Niudeeli tɛtʊ taa kɛ agoza fenaɣ 27 pɩnaɣ 1964 ɛɛwɛna pɩnzɩ 74. Ɛɛlʊba pɩnzɩ sakɩyɛ se Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ ɛwɛɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ nɛ pʊkɔɔ pɩla mbʊ nɛ ɛkɛ peeɖe komina ñʊʊtʊ kpɣna kɩyɛna fenaɣ 15 pɩnaɣ 947 pʊkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye.

Alɩwaatʊ ndʊ ɛɛkɛ kewiyaɣ ñʊʊtʊ mbʊ yɔ, pɩnzɩ 17 taa, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ñʊndɩna tɛ ketiizaɣ ñɔɔzʊ caca lɛ ɛ-tɛ hɔɔlʊʊ taa ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ lɩʊ. Jawaharlal Nehru lʊba nɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa ñɩɩtʊ lubu nɛ haɖaʊ tʊmɩyɛ pazɩ pɩɖɛɛ nɛ ɛsɩnda.

Alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa ɛɛkɛ kewiyaɣ ñʊʊdʊ mbʊ yɔ ɛɛkɛ ɖɔɖɔ ministrɩ weyi ɛcɔŋna taabalɩyɛ nɛ ɛsɩnda wobu yɔ. Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ ministrɩ weyi ɛcɔŋgaɣna koozaɣ nɛ liidiye yɔ pʊyɔɔ fenaɣ kʊɖʊmaɣ kpaɣna lɛlaɣ fenaɣ 1958 pɩsɩɩna lakɩŋ fenaɣ 1958. Nehru kaakɛ ministrɩ weyi ɛcɔŋna ɛjɛɖɛ yɔɔ kandɩyʊ kɛ kpaɣ aloma fenaɣ 31 pɩnaɣ 1962 pɩsɩɩna kamɩŋ fenaɣ 14 pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa. Pʊtɔbʊʊ se kpɩtaŋ naalɛ ɖeke ɛlaba.