James Joyce

Pɩlɩɩna Wikipediya
James Joyce

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Irɩlandɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayɩsɩ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Dublin, Irɩlandɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Lɛlaɣ fenaɣ 2 wiye, pɩnaɣ 1882
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Zurich, Suwiisi
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɔnaɣ fenaɣ 13 wiye, pɩnaɣ 1941

Palʊla James Joyce kɛ Tublɩŋ tɛtʊ taa kɛ lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ naalɛ wiye pɩnaɣ 1882 nɛ ɛkʊyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1941 kɛ Zurisi. Joyce kɛna Irlandɛ tɛtʊ taa ɖomaŋ mayʊ nɛ keesi mayʊ. Ɛkɛna ɛyʊ weyi ɛwɛna keveŋga tʊ pɩnzɩ mɩnɩŋ XX taa pɩlɩɩna ndʊ ndʊ ɛ-ma yɔ tɩu-yɔɔ. Ɛ-takayɩsɩ sɔsɔsɩ taa kɔyɔ: aseɣla tɔm, romaŋwaa nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ ndɩ ndɩ. Paa ɛsɩ ɛtacaɣ ɛ-ɛjaɖɛ taa kɔyɔ, ndʊ ɛma yɔ tɩ-taa nɛ Irlandɛ wɛtʊ sida pɩtaa.

Dubliners, 1914

James Augustine Joyce kɛ pɩɣa kacalaɣ tʊ pɩya looɖo taa. Ɛ-ñɩma kɛ katolika mba. E-ɖoo (1859-1903) tɔlɩ hɔsɩ ɛzɩ tɔm 15 yɔ pɩnzɩ 17 taa nɛ pɩɩwɛʊ. Pɩmaba ɛtɩnaɣ yɔɔ tɔm sakɩyɛ, pɩya naalɛ ñasɩbɩna tɔbʊlutiye. James Augustine Joyce kaawɛna pɩnzɩ looɖo (1888) lɛ ɛpazɩ e-kɔɔnaɣ sukuli kɛ Zezuwiti sukuli taa. Kpaagbaa mbʊ lɛ, James wɩlɩ se ɛ-ñʊʊtaa ɖoŋ pɩkɩlɩ lalaa, halɩ pɩtamna tɔnʊʊ taa haƴɩsʊ ɖeɖe. Ɛlabɩ peeɖe pɩnzɩ kagbaanzɩ lɛ ɛlɩ peeɖe mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛ-caa tatasɩɣ pɩzʊ se ɛhɛyɩ ɛ-ɖaŋ yɔ. Ɛlɩ peeɖe lɛ ɛlɛɣzɩ sukili.