James Cook

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

James Cook kɛ Iglisi tʋ. Palʋla-ɩ kamɩŋ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ Pɩnaɣ 1728 n̄ɩŋga taa. Ɛlɛ, alɩwaatʋ takayaɣ yaa kɛɛkɩŋ kɩbɩŋ takayaɣ taa lɛ, pama size palʋla-ɩ aloma fenaɣ taa kɛ efemiye nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ lʋbɛ (27) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1728 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔ.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Marton egeetiye, ɖi-lone wɛ Middlesbrough tɛtʋ taa. Ɛsɩba lɛlaɣ fenaɣ taa kɛ efemiye hiu nɛ nanaaza (14) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1779 n̄ɩŋga taa lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Hawaï yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa kɛ Iglisi ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɖajaa sɔsɔ James Cook ɛnɛ, ɛkɛ lɩm yɔɔ nʋmɩŋ woɖu sɔsɔ yaa ɛsɔdaa heɣlim taa saɣʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛkɛ tɛtʋ tɛlɛnzɩ laɖʋ yaa yɔɔ tɛ niye mʋyʋ nɔɔyʋ yɔ.

Ɛkɛ ɖɔɖɔ kɛ, ajɛɛ taa wobu losiyu tɛtʋ tɩlɩyʋ yaa wobu kpɛlɛkʋʋ tɛtʋ sɩm sɔsɔ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ kɛ Iglisi ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Samaɣ yaa sakayɛ sɩmɛyɩ siŋŋ size ɛkɛ tʋma ana a-laɖʋ sɔsɔ siŋŋ nɔɔyʋ. Ɛkɛ sɔja weyi, ɛkʋma ehiu nimiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size n̄ʋʋdʋ nimiye yɔ sɔjanaa tʋmɩyɛ n̄ʋʋ yɔ. N̄ʋʋdʋ nimiye ɖɩnɛ ɖɩkpazɩnɛyɩ sɔɔjanaa ŋgbɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Royal Navy yɔ ɖɩ-paɣtʋ yaa ɖɩ-nɔɔ hayʋ sɔsɔ.

Ɛɖɛ lɩm yɔɔ nʋmɔŋ naadozo kɛ lɩm fɛɛʋ ŋgʋ payaɣ-kʋ size pasifiiki yɔ kɩ-taa. Mbʋ yebina nɛ ɛkɛ, kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ anasaayɩ waa ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ weyi ɛɖɛwa nɛ ewolo, piɣa kɛjɛlɛŋga ŋga kɛwɛna wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ yɔ ka-taa. Kɛwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ositraalii ɛjaɖɛ yɔ ɖɩ-taa.

Ositraalii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩwɛ, tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Kaledonii Kefaluu yɔ tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ, tɩwɛ, lɩm hɛkʋ taa kajaɣ ŋga payaɣ-kɛ size Sandwich yɔ ka-taa nɛ ka-hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Ewoba ɖɔɖɔ ɛ-nʋmɔŋ ɖɛʋ taa kɛ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Hawaï ɖɩ-taa, nɛ ɖɩ-tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɩba pɩnaɣ 1779 n̄ɩŋga taa.

Ɖajaa sɔsɔ James Cook ɛnɛ, ɛnʋ kɛna kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ weyi ɛjala ɖɛʋ lɩm yɔɔ nʋmɔʋ nɛ ewolo ɛcɔɔ kpɛɛɛ kɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Antarɩtiki yɔ nɛ ɛ-ta. Ɛtɛma tɛtʋ ndʋ cɔʋʋ lɛ, ɛmaɣza nɛ ɛlɩzɩ yaa ɛla tɛtʋnaa panɛ pɛdɛ karɩtɩnaa : Terre-Neuve tɛtʋ, nɛ Seelandɩ Kɩfalʊʊ ndʋ. Abalʋ sɔsɔ ɛnɛ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɩba yɔ, ɛnʋ kaakɛna etiyiyu naadozo tʋ n̄ʋʋdʋ weyi ɛn̄ɩnaɣ mʋʋ nɛ ɖoŋ kɛ tɛtʋ ndʋ ɛpɩzɩ ɛtɩŋgɩna nɛ ɛɖɛ, hayi nɛ wɩsɩ ɖɩɖɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ yɔ.