James Cook

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Official portrait from the National Maritime Museum

James Cook kɛ Iglisi tʋ. Palʋla-ɩ kamɩŋ fenaɣ taa efemiye lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye Pɩnaɣ 1728 n̄ɩŋga taa. Ɛlɛ, kɛɛkɩŋ kɩbɩŋ takayaɣ taa lɛ, pama size palʋla-ɩ aloma fenaɣ taa efemiye nɛɛlɛ nɛ lʋbɛ (27) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1728 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔ.

James Cook's signature

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Marton egeetiye, ɖi-lone wɛ Middlesbrough tɛtʋ taa. Ɛsɩba lɛlaɣ fenaɣ taa efemiye hiu nɛ nanaaza (14) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1779 n̄ɩŋga taa lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Hawaï yɔ. Ɖajaa sɔsɔ James Cook ɛnɛ, ɛkɛ lɩm yɔɔ nʋmɩŋ woɖu sɔsɔ nɛ ɛsɔdaa heɣlim taa saɣʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛkɛ tɛtʋ tɛlɛnzɩ laɖʋ yɔ.

First journey of Cook with native names

Ɛkɛ ɖɔɖɔ, ajɛɛ taa wobu kpɛlɛkʋʋ tɛtʋ sɩm sɔsɔ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ kɛ Iglisi ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Sakɩyɛ sɩmɛyɩ siŋŋ size ɛkɛ tʋma ana a-laɖʋ sɔsɔ siŋŋ nɔɔyʋ. Ɛkɛ sɔja weyi, ɛkɔma ehiu nimiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size n̄ʋʋdʋ nimiye yɔ sɔjanaa tʋmɩyɛ n̄ʋʋ yɔ. N̄ʋʋdʋ nimiye ɖɩnɛ ɖɩkpazɩnɛyɩ sɔɔjanaa ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Royal Navy yɔ ɖɩ-paɣtʋ nɔɔ hayʋ sɔsɔ.

Ɛɖɛ lɩm yɔɔ nʋmɔŋ naadozo lɩm fɛɛʋ ŋgʋ payaɣ-kʋ size pasifiiki yɔ kɩ-taa. Mbʋ yebina nɛ ɛkɛ kajalaɣ tʋ weyi anasaayɩ waa ɛjaɖɛ tɛtʋ taa ɛɖɛwa nɛ ewolo, piɣa kɛjɛlɛŋga ŋga kɛwɛna wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ yɔ ka-taa yɔ. Kɛwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ositraalii ɛjaɖɛ yɔ ɖɩ-taa.

Ewoba ɖɔɖɔ ɛ-nʋmɔŋ ɖɛʋ taa egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Hawaï yɔ ɖɩ-taa, nɛ ɖɩ-tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ ɛsɩba pɩnaɣ 1779 n̄ɩŋga taa.

Ɖajaa sɔsɔ James Cook ɛnɛ, ɛnʋ kɛna kajalaɣ tʋ weyi ɛjala ɖɛʋ lɩm yɔɔ nʋmɔʋ nɛ ewolo ɛcɔɔ kpɛɛɛ kɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Antarɩtiki yɔ nɛ ɛ-ta. Ɛtɛma tɛtʋ ndʋ cɔʋʋ lɛ, ɛmaɣzɩ nɛ ɛla tɛtʋnaa panɛ pɛdɛ karɩtɩnaa : Terre-Neuve tɛtʋ, nɛ Seelandɩ Kɩfalʋʋ ndʋ. Abalʋ sɔsɔ ɛnɛ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɩba yɔ, ɛnʋ kaakɛna etiyiyu naadozo tʋ n̄ʋʋdʋ weyi ɛn̄ɩnaɣ mʋʋ nɛ ɖoŋ kɛ tɛtʋ ndʋ ɛpɩzɩ ɛtɩŋgɩna nɛ ɛɖɛ, hayi nɛ wɩsɩ ɖɩɖɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ yɔ.