Iranɩyɔm cɛzɩyaa

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pʋdʋnaa mba payaɣ se ɩranɩyɔm cɛzɩyaa yɔ, pɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʋʋ tɛ wondu. Pɛ-tɛ pʋyʋ kɔtɩɩɩ mayaɣ cɛzɩɣ mbʋ payaɣ se iraniyɔm yɔ pʋbʋ tɛ pʋyʋ kɔtɩɩɩ mayaɣ. Pʋ-tɔbʋʋ se iraniyɔm tɛ pʋyʋ kɔtɩɩɩ mayaɣ cɛzɩ 92. Pa-tɩŋa payɩ pɛkɛ cɛkasɩ tɔtʋ wondu. Pɛfɛyɩna ɖɩwɛyɛ kpɛndɩyɩ weyi eetuu kaʋ yɔ nɔɔyʋ. Pɛkɛ mbʋ ɛyʋ lakɩna e-nesi kɩlabɩnaʋ yɔ. Cɛkasɩ tɔtʋ wondu ndʋ tɩfɛyɩ yuŋ kpem yɔ palakɩ-tʋ hɔ ta ape tɛ heelim ñɔʋ tɛ luyuu ñɩɣyʋʋ taa. Piyele cɛkasɩ tɔtʋ wondu ndʋ tɩwɛ yuŋ yɔ, palakɩ tʋtʋ nɛ pe cikpena tɛ kpidisuu ñɩɣtʋ. Ɖiwiliye ɖamɩŋ nɩɩyɛ taa palakɩ tʋma ana a-tɩŋa. Pɩnaɣ 2016 taa pɔcɔnaa nɛ pana se ɩranɩyɔm cɛzɩyaa 26 tamsɩna ɖama. Piyele mba payaɣ se neptiniyɔm waa yɔ, 93 ñatamsɩna ɖama. Nɛ mba payaɣ se oganɛɛsɔɔ waa yɔ, 118 waa ñatamsɩna ɖama. Pʋkɔm pɩtalɩ pɩnaɣ 2016 ñɩŋga ŋga ka-taa yɔ, patanada ɖɩwɛyɛ kpɛndɩyʋ nɔɔyʋ se ɛ-tɛ pʋyʋ kɔtɩɩɩ tɛ mayaɣ cɛzɩ 118.