Igor Stravinsky

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Igor Stravinsky
Igor Stravinsky LOC 32392u.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ruusii
Ɛ-tʋmɩyɛ Minziiki mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Ruusii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Mɩsɩ kʋm fenaɣ 17 wiye, pɩnaɣ 1882
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Ɖoma fenaɣ 6 wiye, pɩnaɣ 1971
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ New York, Etaazunii
Stravinsky Signature.svg

Igor Fiodorovitch Stravinsky kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ruusii ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Palʋla-ɩ Ruusii ɛjaɖɛ taa kɛ mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ lʋbɛ (17) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1882 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ payaɣ size Oranienbaum. Ɛsɩba ɖomaɣ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ loɖo (6) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1971 n̄ɩŋga taa.

Fichier:Igor Stravinsky, New York City (1946).png
Igor Stravinsky, New York City (1946)

Etaazunii ɛjaɖɛ taa, tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣtʋ sɩze New York yɔ, tɩ-taa ɛsɩba. Ɛ-pɩnzɩ nzɩ ɛwɛna nɛ pɩcɔ ɛsɩ yɔ, nzɩ lɛ hiŋ lutozo nɛ nakʋ (89). Minziiki tʋmɩyɛ ɛlakaɣ. Ɖajaa Igor Stravinsky kaakɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ siŋŋ. Ɛkɛkɛ ɖɔɖɔ, Ruusii ɛjaɖɛ taa soo tɩnaa yaa mʋtɩnaa ɖijaɣyɛ taa sɔsɔ.

Passport chord

Ɛlaba takayɩsɩ, nɛ ɛpɩsɩ Fransɩ tʋ kɛ pɩnaɣ 1934, nɛ pɩkɔ lɛ, ɛtasɩ lɛɛka labʋ nɛ ɛpɩsɩ Amerika tʋ kɛ 1945, kɛ ɛjaɖɛ you sɔsɔʋ naalɛ n̄ɩŋgʋ kɛtɛza alɩwaatʋ taa. Ɛkɛ minziiki kɩfalʋ laɖʋ. Sɔsɔ Stravinsky, kɛ pakpa wɛɛ yaa kpaɖʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ (20) n̄ɩŋgʋ taa size ɛnʋ kɩlɩna ɖoŋ.

Ɛ-minziiki kakɩlɩna ɖɔɖɔ camɩyɛ, nɛ e-wendu kɩlɩzɩtʋ nɛ e-soo ku-luɖa kaawɛ ɖeu siŋŋ kɛ ɛ-kpaɖʋ taa. Ɖajaa sɔsɔ minziiki kɩfalʋ tʋmɩyɛ laɖʋ Stravinsky ɛnɛ, ɛ-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ tala ɛzɩ pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ pɩyɔ kɛzɛyaa mbɩ yɔ. E-minziiki tɛ laɣsɩ ndɩ nɖɩ papɩzʋ patɩlɩna kʋ. Tʋkaɣ nɛ minziiki tɩna lalaa kɛlɛ size ɛnʋ e-minziiki wɛna ndɩ ndɩ laɣsɩ sakɩyɛ pɩkɩlɩ.

Ɖɩkpa pɩnzɩ 1920 taa mbɩ yɔɔ yɔ, ɖɩnaɣ size, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa mbɩ yɔ kɛ, e-wendu kɩlɩzɩtʋ nɛ e-soo ki-luɖa, tɩ-paɣsa kpaʋ ɖoŋ kpaʋ yɔ. Ɖɩnaɣ peeɖe size, lɩmaɣza kɩpana kɩfana paɣsɩ kɔm ɛ-n̄ʋʋda. E-minziiki yele nɛ kɩkpaɣ ɖoŋ kpaʋ yɔ. E-minziiki yele nɛ, kɩɖanʋʋ n̄ɔɔzʋʋ n̄ɔɔzʋʋ yɔ. Ɖɩnawaa kɩ-taa kɛ, sɔnzɩ soo kɩfana sakɩyɛ, ɛzɩ payaɣʋ size : kɔnsɛrtɔ kroso (concerto grosso), nɛ mʋʋʋ ɛzɩ pɔtɔŋgʋ size ɛ-gɔm mʋʋ (fugue), nɛ pɩtasɩna weŋgalaɣ (symphonie) yɔ.

Igor Stravinsky - 3 Pieces for Clarinet Alone

Pɩnzɩ 1950 waa taa mbɩ yɔ lɛ, ɖajaa Igor Stravinsky takaɣ nɛ ɛpazɩ kpɛlɛkʋ ɛ-ɖɔndɩyɛ yaa ɛ-kpaɖʋ taa minziiki. Ɛ-caanaa kaawoba hɛzʋʋ alɩwaatʋ taa kɛ Ruusii ɛjaɖɛ taa lɛ palʋla–ɩ. Ɛlɛ, ɛnʋ lɛ, ɛcaɣ ɛ-pɩcatʋ tɛ alɩwaatʋ tɩŋgɛ payɩ kɛ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size 66 Krioukov Kanal yɔ ɖɩ-taa kɛ Ruusii ɛjaɖɛ taa peeɖe kɛ Sɛɛpetersbuuri tɛ, mbʋ yɔ peeɖe ɛ-caanaa kacaɣ ɖɔɖɔ.Ɛ-caa kɛlɛ Feodor Stravinsky.