Hydraulique

Pɩlɩɩna Wikipediya
Mechanical door closer

"Hydraulique" kɛna mbʋ payaɣ se physique yɔ pi-piliŋa nakɛyɛ. Piliŋa ŋ́ga kɔcɔŋnana mbʋ poyolaa nɛ pikpeŋ wɛlɛlɛ yɔ pʋ-yɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ lɩm nɛ num.

Hydrolic manifold

"Hydraulique" kɛna pɩlʋʋ ŋgʋ kɩcɔŋna hɔɔlɩŋ naalɛ yɔɔ yɔ, paa tokaɣ ɛwɛ hɔɔlɩŋ ɛnʋ ɛ-naalɛ ɛ-hɛkʋ taa kɔyɔ. Hɔɔlɩŋ ɛnʋ, ɛnʋʋ yɔ :

  • Kajalaɣ hɔɔlʋʋ kɔyɔ mbʋ payaɣ se lɩm tɛ "sciences" nɛ pɩ-tɛ "technologies" waa. Mba cɔŋnana ɛzɩma mbʋ pala lɩm nɛ tʋmɩyɛ yɔ.

Ɛzɩ mbʋ payaɣ se "hydrologie" nɛ mbʋ payaɣ se "hydraulique urbaine" nɛ mbʋ payaɣ se "hydrogéologie" yɔ (ɩ́cɔna mbʋ payaɣ se "Portail Eau" nɛ ɩna).

  • Hɔɔlʋʋ naalɛ n̄ɩŋgʋ lɩm mbʋ pʋwɛ pompɩnaa taa yɔ pɩ-tɛ "sciences" nɛ pɩ-tɛ "technologies" waa.

Ɛzɩ mbʋ payaɣ se "hydromécanique" nɛ mbʋ payaɣ se "oléohydraulique" nɛ mbʋ payaɣ se "moteur hydraulique" nɛ mbʋ payaɣ se "pompe oléohydraulique" nɛ mbʋ payaɣ se "presse hydaulique" nɛ mbʋ payaɣ se "machine hydraulique" yɔ…

LMS120EXHD-hydrolics2

Ɖooo lɛ, "hydraulique" kɛkɛŋna piliŋa ŋga kawɩlɩɣ ɛzɩma mbʋ pamaɣzɩ lɩm nɛ ɛzɩma mbʋ lɩm ɛtɩŋɩ yɔ nɛ ɛzɩma mbʋ pakpazɩ lɩm yɔ. Pɔmpɩnaa pakpakaɣ nɛ palakɩna tʋma ana. "Hydraulique" cɔŋnana pɔmpɩnaa yɔɔ nɛ mba payaɣ se "plombiers" waa yɔ, papa n̄ɔcɔŋnana ɛzɩma mbʋ lɩm ɛtɩŋ nɛ pɩɖɛɛ pɔmpɩnaa taa yɔ.