Hugues Capet

Pɩlɩɩna Wikipediya
Hugues Capet

Hugues Capet kɛ capet waa tɛ kajalaɣ wiyaʊ (987 ŋtalɩ 996) nɛ ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ Capet ɛyaa tɛ kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ kiɖe ɖʊyʊ (weyi ɛcaɣ Fransɩɩ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩ-tɛ kpɛlɩ lɛzʊʊ alɩwaatʊ, nɛ kɩ-tɛ tɩ ɖanɩɣ ñɔɔzʊʊ alɩwaatʊ pɩnaɣ 1848). Palʊla-ɩ ɛzɩ pɩnzɩ 939 ŋtalɩ 941 cɔlɔ mbʊ yɔ, ɛlɛ pʊwɛɛ ɛzɩ Dourdan tɛtʊ taa palʊla-ɩ, nɛ ɛsɩ aloma fenaɣ kɩyakʊ 24 pɩnaɣ 996 kɛ lakʊ nakʊyʊ taa (ɖenɖe ɛyaa taa fɛyɩ yɔ) yuda tʊ pɔñɔtɩna Prasville tɛtʊ cɔlɔ kpam, Franc waa tɛ wiyaʊ sɔsɔ (pɩnzɩ 960-987 alɩwaatʊ). Ɛɛkɛ Hugues Sɔsɔ pɩyalʊ nɛ e-ɖoo kɔyɔ Hedvwige Saxe tʊ.

Sacre Hugues Capet

Kpaɣɖʊ 10 wɛɛ tɛmtʊ kɛ tɔsʊʊ huu nɛ ɛsakuliye lɩwa keeke nɛ ɛyaa hiɣ pa-tɩ ɖeu pɩnaɣ 1100 cɔlɔ mbʊ yɔ. Haɖaʊ ɛsɩnda ɖɛnaʊ, agbaŋga pazʊʊ nɛ kɩlɛzʊʊ lɩmaɣzɩyɛ labʊ mbʊ pɩtɩŋna pɩnaɣ taa haɖɛ yɔɔ pɩlɩna kajalaɣ caroling ɛyaa yɔɔ, tɩna tɔsʊʊ huu siŋ nɛ ɖoŋ ŋgʊ paa kɩwɛ hɛɛɛ ɛlɛ pɩkɛ tɩtɩm. Alɩwaatʊ kʊyʊmtʊ ndʊ tɩ-taa ɖɔɖɔ ɛyaa ɖɩzʊʊ tɛ tɛmtʊ nɛ ɖama hɛkɩŋ taa yoŋ yeba nɛ ɖɩsɩ sɔsɔsɩ maʊ lɩ nɛ pɩsaŋ haɖaa yaa haɖaʊ tʊmɩyɛ laɖa pɩzʊʊ pɛmɛlɩɣ sɩ-taa.

Francia occidentalis tʊʊ kɩ-tɩ nɛ Ampiiri nɛ kajalaɣ Capet tʊ, ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛlɛzɩya yɔ, cɛyɩ pa-tɩ pama kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ pɛkpɛndɩna e-ɖoŋ nɛ halɩ paɖʊ ɛ-pɩyalʊ Robert pʊtɔdɩyɛ nayʊ kɛ pada Nɔwɛlɩ evemiye wiye pɩnaɣ 987 wɛɛ taa. Pɛcɛlɩ kewiyaɣ hulaɣ kɛ ɛ-pɩyalʊ alɩwaatʊ ndʊ ɛ-caa sɩba pɩnaɣ 996. Capet kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ ŋga patɩna ke-kiɖe yɔ kɛwɛ kakaa pɩtalɩ waasɩ lutozo mbʊ yɔ nɛ ke-kewiyaɣ liɖe ñɔ ajɛyɛ sakɩyɛ taa ɛzɩ ƐsɩpaañɩItaalii nɛ Luxembourg nɛ HɔŋiriiPɔritigaalɩPiresiili.

El reino de los francos bajo Hugo Capeto-es

Ɖɩsɩŋ sakɩyɛ Hugues Capet kewiyaɣ tɔm. Takayaɣ nayʊ nɔyʊ ɛ-tɛ wɛɛ taa taakpaɣ se pɩkɛ kɩjɛyɩɣ se ɛma e-fezuu caɣʊ tɔm. Pɔɖɔna mɩzɩɣ mɩzɩɣ ɛ-yɔɔ tɔm takayasɩ nɔnɔɔ wɛɛ taa ndʊ mʊwanɩ Richard Reims tʊ kaama yɔ. Hugues wɛʊ yɔ pʊwɛ ɛzɩ palʊla-ɩ Dourdan ɖɩɣa sɔsɔ taa kɛnɛ pɩnzɩ 939-941 cɔlɔ mbʊ yɔ. Ɛɛkɛ Hedwige Saxe tʊ pɩyalʊ (Otton 1 tʊ kɔɔ kɛlɛ) nɛ ɛ-caa kɛlɛ Hugues Sɔsɔ.