Harare

Pɩlɩɩna Wikipediya
Harare

Harare kɛna Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ Zimbabuwe ɛjaɖɛ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ. Pɩnaɣ 2007 taa paakalɩ ɛyaa kɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, paakpɛnda ɛyaa 2 800 111. Tɛtʋ tʋnɛ tɩwalanzɩ taa makɩɣna 96 060.

Ɖooo lɛ tɛtʋ tʋnɛ ɛyaa mba payawaɣ-wɛ se Sona (Shonas) yɔ mba kaawɛna peeɖe. Ɛyaa panɛ pakpakaɣ-wɛ ɖɔdɔ ɩzɩ Neharawa (Ne-Hararawa) nɛ pʋtɔbʋʋ se weyi eeɖou yɔ. Pʋkʋma lɛ, you sɔsɔʋ nakʋyʋ lɩɩ peeɖe cejewa hɛkʋ taa nɛ cejewa wena payaɣ-yɛ se Guca (Gutsa) yɔ awa you ŋgʋ nɛ aɖɔɔnɩ Sonawaa nɛ alɛ wolo acaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Zambii yɔ ɖɩ-tɛ pʋŋ sɔsɔŋ taa.

Ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ yɔ, Harare nɛ ajɛya lɛɛna taa tɛtʋ ɖʋ taabalɩyɛ nɛ palakɩ tʋm kʋɖʋma se tɔsʋʋ nɛ ɛsɩnda wobu ɛɖɛɛna poliŋ. Tɛtʋ ndʋ yɔ: Kazaŋ (Ruusii), Notiŋgam (Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ), Munisi (Caama), Pirato nɛ Lago (Italii).