Hʊʊlʊʊ abalɩmayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya


Hʋlʋʋ abalɩmayaɣ (consonne fricative)

Nɔɔ wiluu kpɛlɛkʋʋ piliŋa hɔɔlʋʋ taa lɛ, hʋlʋyʋ abalɩmayaɣ kɛ abalɩmayaɣ ŋga ke-witu wɛ ndɩ kpem nɛ abalɩmasɩ lɛɛsɩ witu yɔ. Pɔyɔɔdʋʋ-kɛ lɛ, Feziŋ lɩɣna kela hɛkɩŋ taa kɛnɛ. Ɩɩlɩɣna nɔɔ tɩŋa taa waaa ɛzɩ payaʋ mayaɣ « a » yɔ.

Abalɩmasɩ nasɩyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-sɩ se kɩɖɩɣyʋ tɛ abalɩmasɩ. Sɩ-yatʋ wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ hʋlʋʋ tɛ abalɩmasɩ yɔ. Ndoma nɛ nzʋlʋmɩyɛ nɛ kela nɛ liŋ tɛ koŋgo pa-tɩŋa palakɩ tʋmɩyɛ nɛ pʋcɔ papɩzɩ payaa hʋlʋʋ abalɩmasɩ ńzɩ.

Payaɣ hʋlʋʋ abalɩmaɣ lɛ, hayi ndomiye nɛ hadɛ ñɩnɖɛ pɔñɔtɩɣna ɖama. Kabɩyɛ masɩ taa lɛ, hʋlʋʋ abalɩmasɩ kpɛndɩ naanza. Masɩ ńzɩ, nzɩɩ yɔ : f, j, s nɛ v.

 Pɩfɛyɩ se ɛyʋ ɛkpaɣ hʋlʋʋ abalɩmayaɣ nɛ ɛkɛdɩna abalɩmasɩ lɛɛsɩ. Sɩsɩ yatʋ wɛ ndɩ kpem nɛ hʋlʋʋ abalɩmasɩ. Ɖooo caanaʋ lɛ, kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ kpɛlɛkʋʋ piliŋa cɔlɔ lɛ, tokaɣ nakɛyɛ taawɛɛ abalɩmasɩ hɛkʋ taa. Paakpaɣ sɩ-tɩŋa se sɩ-yatʋ kɛ kʋɖʋmtʋ.