Aller au contenu

Hɩpɔpʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Lil Wayne

Hɩpɔpʊ, pɩkɛ payɛ nɛ hendu teu tʊmɩyɛ, pɩkɛ minziiki ŋgʊ kɩ-taa lɛ ɖɩnaɣ se ɛyʊ kʊyʊm ɛnʊ ɛɖɩna hendu kalʊʊ nɛ ɛpaɣ ɛ-tɩ yɔɔ. Pɩkɛ ɛsakuliye tʊmɩyɛ nɛ nesi tɛɛ laɣsɩ tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩñɔ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa nɛ New York, South Bronx kpaɣ pɩnaɣ 1970 alɩwaatʊ taa. Ɖɩlɩna ɛyaa kɩkpɛda mba paawɛ ageeta cikpena taa New York yɔ. Minziiki ŋgʊ kʊ-tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩ paɣlɩ lɔŋ lɔŋ kɛ ɛjaɖɛ taa nɛ halɩ pɩtana ajɛyɛ sakɩyɛ se pɩsa nɛ pɩpɩsɩ ɛsa kuliye pɩyʊ paale. Minziiki ŋgʊ kɩ-taa peeɖe lɛ ɖɩnaɣ pilinzɩ sakɩyɛ nzɩ yɔ rap yaa Mcing, Djing, break dancing yaa b-boying, graffiti nɛ beatboxing.

Hɩpɔpʊ tɔmʊʊ lɩɣ yɔ pɛcɛla se Keit Cowboy lɩzɩna-kʊ, ɛɛkɛ payʊ kɛ Grandmaster Flash and the Furious Five. Ŋgʊ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa Lovebug Starski, Keit Cowboy nɛ DJ Hollywood lakaɣna nɛ tʊmɩyɛ nɛ tɔmʊʊ ŋgʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ paasɩma minziiki ŋgʊ payaɣa-kʊ se disco rap.

Hɩpɔpʊ minziiki paɣtʊ tɔm paɣzɩ ɖooo pɩnzɩ 1970, alɩwaatʊ ndʊ ɛyaa kɩkpɛɛda paɣza ɖɔʊʊ sakɩyɛ sakɩyɛ New York ɛjaɖɛ taa yɔ, kɔzɩ kɔzɩ Bronx hɔɔlʊʊ taa Afrika nɛ Amerika evepiyaa. Kɛlɛ ɛyaa mba pa-taa peeɖe wɛɛ DJ waa mba minziiki ŋgʊ ɛyaa tɩŋa kaasɔɔla yɔ pɩkɩlɩna funk nɛ soul.

Payɛ kɩsɛyɩyɛ nɖɩ ɖɩyaɣ se rap, payɛ nɖɩ ɖɩlɩna Afrika nɛ Amerika ajɛyɛ taa kɛnɛ, kɔzɩ kɔzɩ Afrika hɔɔlɩŋ taa pɩkɔzɩna keɣsi maɖa cɔlɔ kɛ Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ajɛyɛ taa.