Aller au contenu

Hɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Hɩm kɛna lɩm mbʊ ɛyʊ nɛ tɛtɛ kpɩna pahɩʊ yɔ. Pɩkɛna kacalaɣ asuluma wena tomnaɣ lɩzʊ nɛ awayɩ yɔ. Calɩm catʊ tomnaɣ taa lɩm nɛ kʊzɔɔtʊ tɩŋga lɛ, asuluma ana alɩʊ nɛ kɩyaɖɛ yaa abalɩtʊ yaa halɩtʊ pa-taa. Alɩwaatʊ ndʊ pɩwʊʊ ɛyʊ nɛ ɛ-kɩyaɖɛ ɛɛtasʊ hɩm hɩʊ camɩyɛ yɔ, paɖʊʊ-ɩ hɩm catɩyɛ ñɩɣyʊʊ. Hɩm tɛkɛna asuluma yaa mbʊ pɩvɛyɩ ɖeu kpem yɔ. Ɛlɛ kʊdʊmɩŋ nɩɩyɛ wɛɛ lɛ, hɩm waɣ-ɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, hɩm taa nɛ ɖoŋ nɩɩyɛ nɛ ɩkʊʊ kʊdɔmɩŋ sakɩyɛ. Kɔɔ ndɩ ndɩ wena azʊʊ ɛyʊ taa pɩtɩŋna tomnaɣ yɔ, alɩwaatʊ ndʊ akɔŋna ɛyʊ kʊdɔŋ yɔ, hɩm kɛ fɛɖaa maɣzʊ nɛ pana-yɛ.

Mbʊ pɩwɛ hɩm taa yɔ mbʊ lɩm nɛ hɩm mʊzʊŋ. Hɩm mʊzʊŋ ɩnʊ ɩlɩna calɩm cata tɔɔnasɩ payɩ nɛ pɩlɩzɩ asuluma wena payaɣ-ɛ se azɔtɩ yɔ. Kɔyɛ naɖɩyɛ wɛ hɩm taa ɖɔɖɔ nɛ ɖɩlɩna nimvila taa, calɩm taan nɛ tomnaɣ hɔɔlɩŋ tɩŋga tɛ asuluma taa. Kɔyɛ nɖɩ payaɣ se nimviɖe siziŋ pɩndʊ. Weyi ɛ-kɩyaɖɛ ɖɔŋ camɩyɛ yɔ, ɖɩcatʊ clɩm taa lɩm ɛzɩ litanaa 180 yɔ nɛ hɩm maɣmamg ɛzɩ mililitanaa ɛzɩ 1500 yɔ. Ɛyaa mba pahɩʊ hɩm nɛ pɩɖɛʊ lita kʊɖʊmʊʊ nɛ hɔɔlʊʊ kɛ evemiye taa yɔ, pɩkɛna kʊdɔŋ ŋgʊ paizʊ payaa se hɩm kadadayaɣ hɩʊ kʊdɔŋ yɔ yaa pɩlɩɩna sikiɖi kʊdɔŋ yɔ.

Nabʊyʊ taa lɛ, pɩpɩzʊ pɩtɛkɛ kʊdɔŋ ɛlɛ pɩlɩɣna lɩm mbʊ ɛyʊ wɛɛ ɛñɔʊ yɔ pʊyɔɔ nɛ nikaɣ ŋga kɛwɛɛ yɔ. Nabayɩ wɛɛ ɖɔɖɔ lɛ, po-hola wena awɛɛ nɛ acɔŋna hɩm hɩʊ yɔɔ yɔ, ahʊwa kɔyɔ, hɩm pɩzʊ pɩlɩɣ ɖɔɖɔ yem yem. Ñɩnɩya naa se keteŋga kpeekpe taa lɛ, ɛyaa hɩʊ hɩm ɛzɩ miliyaaɖinaa hiu yɔ kɛ evemiye taa. Hɩm hɩʊ lɩɣna ɖɔɖɔ ɛyʊ palɩka yɔɔ nɛ ɛyʊ hɩʊ ɛzɩ lita kʊɖʊmʊʊ nɛ hɔɔlʊ yaa litanaa naalɛ kɛ evemiye taa nɛ haɣ lɛ, lita hɔɔlʊ nɛ naatozo pa-taa, piyele afa lɛ, lita kʊɖʊmʊ nɛ hɔɔlʊʊ nɛ litanaa litozopa-taa. Kpaŋnʊ hɩm wɛ litanaa 5 nɛ 15 taa kɛ evemiye taa nɛ nɔ lɛ, litanaa 10 nɛ 25 pa-taa nɛ tuu ñahɩʊ litanaa 40 nɛ 80 pa-taa kɛ evemiye kʊɖʊmɖɛɛ taa.