Hɔzʋʋ lotu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Armata z bastionu św. Rocha (twierdza Jasna Góra)
Soldiers firing a 40mm saluting cannon
Spanish-American War Cannon

Hɔzʋʋ lotu kɛna malɩfa sɔsɔʋ nakʋyʋ. Malɩfa kʋnɛ, kɩkɛna malɩfa miŋ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kʋwɛ kɛŋgɛ tɩyɛ yɔ. Ŋna-kʋ ɖɔ, ŋnaɣ size kɩpaɣlɩ siŋŋ.

Malɩfa kʋnɛ, kɩwazaɣ siŋŋ kɛlɛ size, ɛzɩma ɛnʋʋ sɩzɩ pɔlɔʋ kʋ kʋlɔʋ yɔ yɔ, kɩtalɩ ɖoo poliŋ taa nɛ pɩcɔ kɩmɩzɩ kɩ-tɩ. Kɩ-taa paɖʋ pɩyɛ yuŋ n̄ɩnɖɛ nɖɩ pʋ-tɔʋ ɖɩ nɛ ɖɩ-mɩzɩ yɔ. Pɔtɔ hɔzʋʋ lotu malɩfa kʋnɛ kɩ-talɩɣ poliŋ siŋŋ.

Ɖoo kiɖe tɛ lɛ, payawaɣ malɩfa lotu n̄ɩŋgʋ kʋnɛ size pulee. Pulee tɔbʋʋ kɛlɛ kɛlɛʋ size putuuɖe. Ŋna-kʋ kɩwɛ putuuɖe tɩyɛ nɛ ŋɖɔka-ɖɩ nɛ ŋtɩ yebuɖi nɛ ɖɩtɔlɩ kɔyɔ, ŋna size ɖipilimuu.

Putuuɖe nɖɩ, ɖɩwɛ ɛzɩ n̄ɩɣyʋʋ yaa n̄ɩɣtʋ n̄ɩɣɖɛ tɩyɛ yɔ.