Hɔyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gray1086-liver

Hɔyɛ kɛ ɛyʊ lotu taa ñama ñama naa taa lɛɛbʊ. Hɔyɛ tʊŋ tʊma naadozo ɛyʊ wezuu caɣʊ taa. Kajalaɣ lɛ, hɔyɛ ñalɩɣna ɛyʊ tomnaɣ tɩŋa taa. Nabʊlɛ lɛ, hɔyɛ tɔzʊʊna tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ nzɩ ɛyʊ tɔkɩ yɔ sɩ-taa ñɩm mbʊ pʊwɛ ɛyʊ tomnaɣ wazaɣ yɔ.

Hɔyɩ tʊmɩyɛ tozo ñɩnɖɛ lɛ se ɖɩsɩɩ ɖɩ-taa tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ nzɩ ɛyʊ tɔkɩ yɔ, sɩ-taa ñɩm ndɩ ndɩ mbʊ pʊwɛ ɛyʊ wazaɣ yɔ ɖɩ-taa. Hɔyɛ sɩna ɖɔɖɔ mbʊ mbʊ pɩlakɩ ɛyʊ taa tʊmɩyɛ nɛ pɩlakɩ se ɛyʊ wɛ wezuu yɔ pʊ-tʊmɩyɛ taa. Pʊ-tɔbʊʊ se hɔyɛ tʊmɩyɛ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɛ ɛyʊ wezuu caɣʊ taa.

Ɛyʊ hɔyɛ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Gray1223

Paapɩzɩɣ pɛtɛyɩ ɛyʊ hɔyɛ tam nabʊlɛ. Pʊ-tɔbʊʊ se ɛyʊ hɔyɛ fɛyɩna tɛyʊʊ wɛtʊ. Payaɣ wonuu nakʊyʊ ɛyʊ lotu taa se hipokɔndrɩ. Nɩwaŋ yɔɔ hipokɔndrɩ taa hɔyɛ wɛɛ. Hɔyɛ kpaɣna nɩwaŋ yɔɔ hipokɔndrɩ nɛ ɖiwolo ɖɩtalɩ lɩmɩyɛ yɔɔ hipokɔndrɩ. Wondu ndʊ payaɣ se viscères waa kɛ ɛyʊ lotu taa yɔ, tɩ-taa payɩ lɛ, hɔyɛ kɩlɩna yuŋ.

Ɛyʊ yuŋ kilonaa mɩnʊʊ yɔɔ lɛ, hɔyɛ yuŋ kɛ kolinaa naalɛ. Pʊ-tɔbʊʊ se hɔyɛ yuŋ talɩ ɛzɩ kraamwaa 1 500 mbʊ yɔ. Ɛyʊ hɔyɛ lakɩna nɛ tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ nzɩ ɛyʊ tɔkɩ yɔ, sɩyɔlʊʊ ɛ-taa camɩyɛ nɛ tɔɔnasɩ nzɩ sɩ-taa ñɩm mbʊ pʊwɛ wazaɣ ɛyʊ tomnaɣ tɩŋa yɔ, pɩcɔɔ tomnaɣ tɩŋa taa nɛ kihiɣ ɖoŋ nɛ ɛyʊ pɩzɩ ɛcaɣ wezuu.