Golden Gate kondoloko

Pɩlɩɩna Wikipediya
Golden Gate Kondoloko

Golden Gate Kondoloko payaɣna Ɩnglɩsɩ kʋnʋŋ taa size Golden Gate Bridge. Nɛ yɔɔdaɣ yaa kaɣlɩtʋ taa kɛlɛʋ lɛ,pɔtɔ size «sika yaa n̄ɩɣlɩm nɔnɔ tɛ kondoloko». Kondoloko kʋnɛ, kɩkɛna Kaliforini tɛ kondoloko ŋgʋ ku-susaɣ yaa ku-pusaɣ kupusuu yɔ.

Kondoloko kʋnɛ, kɩ-ɖɛzʋʋ Golden Gate. Ɛ-wadɩyɛ nesi yaa ɖɩgbɩyɩsɩyɛ tamna baie de San Francisco nɛ Pasifiki tɛ teŋuu (Océan Pacifique). Kɩ-tamasɩna kɩ-tɩ nɛ San Francisco tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-wɛ nɔɔ cʋlʋcʋlʋ taa nɛ hayuu kiŋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, nɛ San Francisco tɛ tɛtʋ nzʋlʋmɩyɛ kiŋ pɩkɔ pɩ-talɩ Sausalito tɛtʋ, ndʋ tʋ-tʋ n̄ɛ-wɛnana comté de Marin tɛtʋ nzʋlʋmɩyɛ taa kiŋ yɔ.

Golden Gate Kondoloko

Ŋgbɛ nɖɩ paya-ɖɩ yaa ɖɩ-sɛ hɩɖɛ size WPA yɔ, nɖɩ ɖʋna yaa cɛlɩna liidiye nɛ papɩsɩ pamana Golden Gate Kondoloko kʋnɛ. Ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-ɖʋna nesi siŋŋ nɛ ɖɩ-tʋma ŋla camɩyɛ. Ɛlɛ ɖɩtasɔɔ ɖɔɖɔ size kondoloko ŋgʋ, kɩ-matʋ kata kala yaa cɛyɩtʋ ndɩ ndɩ sɔsɔna siŋŋ.

Golden Gate Kondoloko kʋnɛ, pʋwɛ se ɖɩtɩlɩ size, kɩ-matʋ ka-paɣsa pɩnaɣ 1933 taa kɛ mbɩ yɔ. Nɛ pɩkpaɣ alɩwaatʋ caŋ caŋ ɛzɩ pɩnzɩ naanaza mbɩ yɔ nɛ pɩcɔ pɛtɛ kɩ-matʋ. Pʋtɔbʋʋ size pɛtɛma kondoloko ŋgʋ kɩ-matʋ pɩnaɣ 1937 taa. Golden Gate Kondoloko kʋnɛ, ŋgʋ kaakɛna kondoloko ku-susu ŋgʋ kɩɩkɩla ɖalʋ siŋŋ yɔ kedeŋa yaa ɛjaɖɛ yɔ, pɩkɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 1964 taa.

Kondoloko kʋnɛ, kɩkɛna yaa kɩpɩsaɣ sɔnɔ yaa lɛɛlɛɛ yɔ, San Francisco tɛ kɛ sɩɣgbelaɣ ŋga ka-hɩɖɛ sɛwa yaa patɩlɩ-kɛ ɖoo poliŋ taa siŋŋ yɔ. Kɩtɩlɩɣ kɛlɛʋ nabʋyʋ taa wɛ camɩyɛ pɩlɩna ɛtɔlɩm sɛmɩŋ yɔ. Ɛ-tɔlɩm wɛ ɛzɩ leemuu tɔlɩm sɛmɩŋ kpeɖem («orange international (en)») yɔ.

Lɔɔɖa Golden Gate Kondoloko yɔɔ

Nɛ ɛzɩma pama-kʋ yɔ ɖɔɖɔ yeki size patɩlɩ-kʋ camɩyɛ, pɩlɩɩna matʋ natʋlɛ sɔsɔtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ. Ŋgbɛ nɖɩ paya-ɖɩ yaa ɖɩ-sɛ hɩɖɛ nɛ Ɩnglɩsɩ kʋnʋŋ taa size American Society of Civil Engineers yɔ, nɖɩ labɩna cɔlʋʋ nabʋyʋ nɛ ɖɩna size, kondoloko kʋnɛ kɩ-tʋmɩyɛ labʋʋ pʋnɛ, pɩwɛ ɖɔɖɔ tʋma kɩfana sɔsɔna kɩpana lʋʋbɛ n̄ɩɣna taa ɖɔɖɔ kɛ kedeŋa yaa ɛjaɖɛ yɔ cɩnɛ.