Giuseppe Verdi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Verdi affiche by pramzan

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi kɛ Itaalii tʋ. Palʋla-ɩ lɛ, paha-ɩ hɩɖɛ size Joseph Fortunin François Verdi. Aloma fenaɣ taa palʋla-ɩ efemiye yaa kɩyakʋ hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1813 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Roncole yɔ ɖɩ-taa kɛ Itaalii ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe.

Ɛsɩba kɔlaɣ fenaɣ taa kɛ efemiye nɛɛlɛ nɛ lʋbɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ lʋbɛ (27) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1901 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Milan kɛ Itaalii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɖajaa Giuseppe Verdi ɛnɛ, ɛkɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛwɛ Itaalii ɛjaɖɛ minziiki yɔ maɣzɩm kɛzɩyɛ lɩmaɣzɛ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ taa.

Va, pensiero

Ɛ-tʋma tɩŋga taa paɣɩ lɛ, ŋna size mʋsɩ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size opera yɔ, ɛlabɩna e-minziiki tʋma payɩ. Mbʋ hanɛyɩ ɖoŋ siŋŋ kɛ e-wendu ki-tetu taa, nɛ ɛ-cɩmɩŋ lɔŋ maɣzɩm taa. Ɖajaa Giuseppe Verdi ɛnɛ, ɛkɛ caanaʋ taa minziiki tʋmɩyɛ yɔ maɣzɩyʋ kɩlim n̄ɩnʋ.

Verdi kɛna Itaalii abalʋ weyi, ɛkɛ opera taa wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sɔsɔ nɔɔyʋ yɔ. Ɛn̄amasa siŋŋ kɛ kpaɖʋ yaa wɛɛ hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ kpem. Papaɩzʋʋ pɛkɛdɩna yaa pamazɩ ɛ-kpaɖʋ yaa ɛ-wɛɛ nɛ ɛ-tabala panɛ : Ɖajaa sɔsɔ Bellini, nɛ ɛlɛ wayɩ ɖajaa Donizetti, nɛ ɖajaa Puccini, nɛ pɩtɛzɩna ɖajaa Rossini. Mbʋ yɔ, mba ɖɔɖɔ pan̄amasa pa-kpaɖʋ ɖɔɖɔ siŋŋ nɛ po-soo nɛ po-wendu.

Giuseppe_Verdi_1879_Vanity_Fair_illustration_by_Théobald_Chartran.jpg

Opera taa kɛ, pakɩlɩɣ e-minziiki wendu nɛ soo mabʋ kedeŋa yaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔ cɩnɛ. E-soo nɛ e-wendu lɛdɩɣ kamasɩ sakɩyɛ. E-soo hɔɔlɩŋ nɩyɛ wɛ ɖoo lɔŋ kɛ samaɣ sɔnzɩ yaa mʋsɩ labʋ soo taa. Ɖajaa Giuseppe Verdi kɛ maɣzɩm taa nayʋ yaa tovonum ɖoziyu kɩpanʋ nɔɔyʋ. Sakɩyɛ sɩmaŋ nɛ mbʋ. Ɛkpaɣ ɛtɩ siŋŋ ɖɔɖɔ politiki tʋmɩyɛ taa. Ɛwɛ kam kɛ, ɖajaa naa panɛ pɔ-hɔɔlʋʋ nʋmɔʋ taa : ɖajaa Garibaldi, nɛ ɖajaa Cavour.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa palʋla Verdi, pɩkɛ aloma fenaɣ taa kɛ efemiye hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1813 taa. Egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Roncole yɔ, ɖɩ-haɖaa taa. Eegeetiye nɖɩ, ɖɩ-n̄ɔtɩna kpam kɛ lone nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Busseto yɔ ɖɩ-taa. Pɩɩkɛ tɛtʋ ndʋ payaɣtʋ size Bassa parmense yɔ tɩ-taa, nɛ peeɖe kooka hɩɖɛ lɛ Parme. Kooka ŋga, Napoleyon waa lɩmaɣzɩyɛ ŋgbɛ n̄asaana yaa paɣtʋ yɔ kooka ŋga kɔɖɔŋa. Ŋgbɛ nɖɩ, Fransɩɩ tɩnɛ-ɖɩ, nɛ ɖɩ-hɩɖɛ lɛ Taro.