Geoffrey Chaucer

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Geoffrey Chaucer
Geoffrey Chaucer.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ɩngɩtɛɛrɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Lɔndrɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ
Geoffrey Chaucer.svg
Geoffrey Chaucer - Canterbury Tales (1478), frontispiece - BL

Geoffrey Chaucer kɛ Aŋgɩlɩtɛɛrɩ tʋ. Palʋla ɖajaa Geoffrey Chaucer pɩnaɣ 1340 n̄ɩŋga taa. Lɔndrɩ tɛtʋ taa palʋla-ɩ. Patatɩlɩ Ɖajaa Geoffrey Chaucer sɩm kɩyakʋ ɖeyi ɖeyi.

Duchess tɛ takayaɣ

Ɛlɛ, n̄ɩnɩyaa abɛyɛ tɔŋ se paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, pɩnaɣ 1400 n̄ɩŋga taa ɛsɩba. Aŋgletɛɛrɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ɛsɩba ; pʋ-tɔbʋʋ se Lɔndrɩ tɛtʋ ɛsɩba. Ɛwɛna pɩnzɩ hiŋ loɖo (60) lɛ ɛsɩba.

Ɖajaa Geoffrey Chaucer kɛ takayɩsɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛma takayɩsɩ pɩlɩɩna hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛma keɣsi takayɩsɩ. Ɛma ɖɔɖɔ kedeŋa yɔɔ tɔm ndɩ ndɩ, Ɛtɛ ɛma tanaʋ takayɩsɩ. Ɛma ɖɔɖɔ ŋɖuliña takayɩsɩ nɛ ɛma ɖɔɖɔ aleɣya ñɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛma ɖɔɖɔ mʋya takayɩsɩ sakɩyɛ. Sɩ-taa lɛɛka payaɣ se '' Canterbury maya". Kpaɖʋʋ hiu nɛ kagbaanzɩ (15) ñɩŋga taa ɛma mʋya takayaɣ kanɛ.

Ɖajaa Geoffrey Chaucer nɛ ɛ-taabalaa mba ɛ nɛ wɛ palakaɣ tʋmɩyɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ hɩla yɔ : ɖajaa John Gower nɛ ɖajaa William Langland nɛ ɖajaa Pearl Poet. Ɖajaa Geoffrey Chaucer kɛŋna Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ tɛ takayɩsɩ mayaa kajalaɣ ñɩma taa tʋ nɔoyʋ. Payaɣ ɛ-caa size John Chaucer.