Gabriel Fauré

Pɩlɩɩna Wikipediya

Palʊla Gabriel Fauré kɛ agoza fenaɣ kɩyakʊ 12 ŋgʊ pɩnaɣ 1845 kɛ Pamiye tɛtʊ taa, Fransɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ naanza wiye pɩnaɣ 1924 ɛwɛna pɩnzɩ 79 kɛ Paarii tɛtʊ taa ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Gabriel Fauré kɛ piyano maɖʊ, kuludaɣ ajɔɔlaɣ pee ñɩnɩyʊ nɛ wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ. Ɛ-wɩlɩya kɔyɔ Saint-Saëns nɛ Gustave Lefèvre Paarii tɛtʊ taa nɛ peeɖe ɖɔɖɔ kɛ ɛkɛ hendu teyaa ñʊʊdʊ kɛ cɔɔcɩ kpaaŋ ŋgʊ payaɣ-kʊ se Madeleine yɔ kɩ-taa.

Pʊwayɩ lɛ paya-ɩ se ɛkɛ wendu lubu yaa tɩ-maʊ tɛ wɩlɩyʊ sɔsɔ kɛ Paarii Tɔsʊʊ ɛtaalɛzɩ lɩmayɛ taa nɛ pʊwayɩ lɛ pɩnzɩ 15 taa, 1905 nɛ 1920, ɛkɛ hɛkʊ taa sukuli nakʊyʊ ñʊʊdʊ. Ɛwɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa mba pɛkɛ wendu luɖa yaa tɩ-mayaa sɔsaa kɛ kpaɣ pɩnzɩ mɩnɩŋ 19 tɛnɖɛ nɛ pɩsɩɩna pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa yɔ. Gabriel Fauré caa kɛ payaɣ se Toussaint-Honoré Fauré nɛ ɛkɛ wɩlɩyʊ Pamiye tɛtʊ taa nɛ pʊwayɩ lɛ ɛpɩsɩ wɩlɩya ñʊʊdʊ kɛ Mɔntɩgoozii tɛtʊ taa.

Piyele e-ɖoo kɛlɛ Marie-Antoinette-Hélène Lalène-Laprade. Halʊ kʊkʊtʊ nɔɔyʊ cɔlɔ ɛɛwɛɛ nɛ pɩnaɣ 1854 ɛkʊya nɛ ewolo Paarii tɛtʊ taa se ɛpaɣzɩ ɖooo cɔlɩɩɩ wendu teu nɛ ɛsɔ wendu teu nɛ papɩsʊ ɛsɔ kpaaŋ taa yɔɔcɔnɩyaa, mba peɖiyu wendu teya lala yɔ nɛ mba pɛkpɛlɛkʊ-wɛ wendu ɖɔɖɔ yɔ. Peeɖe ɛlaba e-sukuli pɩnzɩ hiu nɛ kʊɖʊmaɣ nɛ ɛmʊ piyano mabʊ tɛ kacalaɣ nimiye nɛ wendu luɖaa tɛ kacalaɣ ñɩnɖɛ nɛ wendu kalʊ nɛtɩ-ɖam taa mʊnaʊ tɛ naalɛ ñɩnɖɛ.

Pɩnaɣ 1870 taa kɛ ɛsʊ sɔɔjɛɛtʊ alɩwaatʊ ndʊ fransɩ ɛjaɖɛ nɛ Pruseñɩnɖɛ poyowaɣ yɔ. Pɩnaɣ 1871 taa ɛɖaɣna pɩsʊʊ Paarii tɛtʊ taa nɛ ɛpɩsɩ wendu lubu nɛ ti-teu kɛ Saint-Sulpice cɔcɩ kpaaŋ taa.