Fra Angelico

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fra Angelico kɛlɛm kɛlɛm

Palʊla Guido di Pietro kɛ pɩnzɩ 1400 cɔlɔ mpʊ yɔ. Palʊla-ɩ tɛtʊ cɩkpetʊ natʊyʊ taa payaɣ-tʊ se Vɩcchɩɔ dɩ Mʊgɛllɔ. Pɔsɔ-ɩ lɩm nɛ paya-ɩ se Guido yaa guidolino pʋtɔbʋʋ se Guido cikpelu. Vasari ñeyele se ɖɩtɩlɩ ɛ-hɔʊ. Payaɣ ɛ-caa se Pietro ɛlɛ ñɛkɛ haɖʊ wewetʊ, ɛ-ɖalʊ payaɣ se Benedetto, nɛ pe-neu cɩkpelu nɔyʋʋ cabɩ ɛlɛ kɔ ɛpɩsɩ mʊwanɩ, ɛkɔɔ payaɣ se Checca. Checca ʊnʊ ɛwalɩ pɩnzɩ 1440 cɔlɔ mpʊ yɔ nɛ ɛlʊlɩ abalɩpɩɣa payaɣ kɛ se Giovanni di Antonio ɛlɛ kɔɔna tɩŋgʊ Pietro kɛ ɛlɛ tɛ tɔlɩmtaʊ tʊmaa ɖɩlaɖɛ kɛ Orvɩɛtʊ nɛ Roma tɛtʊ taa.

Takayaɣ kɔnaɣ ñɩŋga ŋga pɔyɔdʊ Guido di Piero tɔm yɔ kaliwa door aloma fenaɣ kɩyakʊ niitozo nɛ kʊɖʊmʋʋ ŋgʊ wiye kɛ pɩnaɣ 1417 taa nɛ kɔyɔdʋʋ se Guido di Pietro lɛ ɛkɛ paa tɔlɩm mpʊ lɛ pɩtayʊ. Pʊkɔma sɩzɩ pɩnaɣ 1423 ɛtaɣ tɔlɩm kamaŋga nakɛyɛ kɛ Santa Maria Nuova ɖɔkɔta nɛ pakpa-ɩ nɛ ɛpɩsɩ evebupʊwa ŋga kagba kadi nɛ kɛcɛlɛ ɛsɔ nɛ kaɖʊ ɛsɔ lɩm yɔ kɛ Fiesole tɛtʊ taa pɩlɩʊ ŋgʊ payaɣ se Dominique kɩɖeɖeʊ pɩlɩʊ nɛ paha-ɩ hɩɖɛ se yohanɛɛsɩɩ piliʊtaa peɖee. Guido di Pietro sɩba lɛ pɛlɛzi hɩɖɛ kɛlɛ paya-ɩ se Beato.

Fra Angelico, Annonciation, 1437-46
Fra Angelico, Kamaŋgaɣ tibu