Fra Angelico

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fra Angelico kɛlɛm kɛlɛm

Palʋla Ɖajaa Guido di Pietro pɩnaɣ 1400 ñɩŋga taa. Palʋla-ɩ Vicchio di Mugella Vasani tɛtʋ taa. Ɛkɛ tɔlɩm tayʋ. Pɔsɔ-ɩ lɩm nɛ paya-ɩ se guidolino pʋtɔbʋʋ se Guido cikpelu.

Takayaɣ kɔnaɣ ñɩŋga ŋga pɔyɔdʋ Guido di Piero tɔm yɔ palɩzɩ-kɛ aloma fenaɣ kɩyakʋ niitozo nɛ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1417 taa. Nɛ kɔyɔdʋʋ se Guido di Pietro lɛ ɛkɛ tɔlɩm ndɩ ndɩ paa mpʋ lɛ pɩtayʋ. Pʋkɔma ɛzɩ pɩnaɣ 1423 lɛ ɛtaɣ tɔlɩm kamaŋga nakɛyɛ kɛ Santa Maria Nuova ɖɔkɔta taa, nɛ pakpa-ɩ nɛ ɛpɩsɩ evebu pʋwa ŋga kagba kadɩ nɛ kɛcɛlɛ ɛsɔ nɛ kaɖʋʋ ɛsɔ lɩm yɔ. Kaawɛ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ sise Fiesole yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa. Guido di Pietro sɩba lɛ pɛlɛzɩ-ɩ hɩɖɛ kɛlɛʋ nɛ paya-ɩ se Beato.

Fra Angelico, Annonciation, 1437-46
Fra Angelico, Kamaŋgaɣ tibu