Frédéric Chopin

Pɩlɩɩna Wikipediya

Frédéric François Chopin kɛna soo luɖu nɛ wendu lɩzɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ piyano maɖʋ sɔsɔ siŋŋ. Ɛ-piyaanoo mabʋ wɛ camɩyɛ kpem kɛ welesuu yaa nɩʋ taa. E-liɖe kɛna FransɩɩPɔlɔɔñɩ pa-ajɛɛ taa. E-ɖoo nɛ ɛ-caa po-lona kʋlʋlʋna.

Frédéric Chopin d'après un portrait de P Schick, 1873

Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1810 taa kɛ egeetiye nɖɩ paya-ɖɩ size Żelazowa Wola yɔ ɖɩ-taa kɛ Pɔlɔɔn̄ɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩba pɩnaɣ 1849 taa kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ paya-tʋ size Paarii yɔ tɩ-taa. Ɛlɩna yaa palʋla-ɩ liɖe hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, ŋgʋ payaɣ size lorraine.

Ɛtɛma ɛ-tɛ soo mabɩtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ kɛ Farsoovii egeetiye taa, nɛ ɛpazɩ caɣ caɣ wɛɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛtʋmɩyɛ tɛŋga Pɔlɔɔn̄ɩ ɛjaɖɛ taa yɔ nɛ tɛtʋ ndʋ paya-tʋ size Fɩyɛɛnɩ yɔ lɛ, ɛmaɣzɩ se ɛɖɛɣ Fransɩɩ. Fransɩ peeɖe ehiɣ maɣzɩm yaa ɛ-n̄ʋʋ taa kɔma kpɛlɩ kpɛlɩ size ɛpɩsɩ kedeŋa kpeekpe tɛ piyaanoo maɖʋ weyi ɛkɛ fransɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ paarii taa pɔɔ yɔ.

Chopin - Polonaise No.6 As-Dur op.53

Ɛsɔɔla size, paatɔzɩna ɛ-ɛjaɖɛ kʋlʋlɩyɛ taa size, ɛkɛ sɔɔlɩm tɛ ɛyʋ. Ɛcɔʋʋ taa kpɛɛ kɛ ɛkata ɛ-tabalʋ yaa ɛgbaadʋ George Sand, nɛ ɛlɛ wɛɛ ɛ-cɔlɔ pɩnzɩ nakʋ (9). Abalʋ ɛnɛ yɔ, ɛnʋ kaakɛna soo lɩzɩyʋ nɛ wendu teu sɔsɔ siŋŋ nɔɔyʋ kɛ minziiki hɔɔlʋʋ taa ɛjaɖɛ maɣzɩm kɛzɩyɛ lɩmaɣzɩyɛ wɛɛ taa.

Preludio nº 1 para piano en do mayor Op. 28 - Agitato

Frédéric Chopin kɛna ɖɔɖɔ piyaanoo maɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ weyi sakɩyɛ tɩlɛyɩ yɔ. Kpaɖʋ hiu nɛ nakʋ (19) taa mbɩ yɔ lɛ, ɛnʋ kaakɛnɛ piyano maɖʋ kɔɔnɔɔ tʋ. Ɛ-tɛ soo yaa e-minziiki kɛ cɩmʋʋ ŋgʋ pɔɖɔna halɩ nɛ sɔnɔ mabʋ yɔ nɛ pɩkɛna tam wɛʋ pɩyʋ mbʋ, pɩɩkaɣ hɩzʋ kaʋ yɔ. E-piyaanoo mabʋ nɩʋ wɛ camɩyɛ siŋŋ kɛ kedeŋa kpeekpe yɔ, nɛ minziiki ŋgʋ kɩ-hɩɖɛ wɛɛ minziikiwaa tɛlɛŋa sɔsɔ yɔ.

Frederic Chopin - Nocturne Eb major Opus 9, number 2

Ɛna Franz Liszt lɛ, ɛnʋ kɛna caa sɔsɔ kɛ sɔnɔ tɛ minziiki wondu tʋma laɣsɩ taa. E-ɖoŋ liɖe lɩna soo lɩzɩyaa nɛ wendu lubiyaa cɛŋa kanɛ yɔ kɔ-cɔlɔ. Pɛ cɛŋga ŋga yɔ : Ɖajaanaa panɛ : Gabriel Fauré, nɛ Maurice Ravel, nɛ Claude Debussy, nɛ pɩtɛzɩna Sergueï Rachmaninov yaa Alexandre Scriabin.

Pere-Lachaise Chopin grave