Florɛnsɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Cupola del duomo di firenze, vista, palazzo vecchio 01

Florɛnsɩ kɛna ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ Italii yɔ ɖɩ-tɛ tɛtʊ taa maliika nakayɩ. Yee pɛkɛdɩɣ maalika kanɛ nɛ maalisi lɛɛsɩ yɔ, ŋga kɛŋna litoozo ŋga kɛ ɛyaa ɖɔʊ taa. Kamiŋ fenaɣ 30 pɩnaɣ 2014 taa pakala ɛyaa kɛ maalika kɛnɛ ka-taa lɛ pana ɛyaa 380 226.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ taa maɣna ɛyaa ɛyaa ɛzɩ ɛkɩtaarɩnaa 10 200 yɔ yaa 102 km2. Payaɣ Florɛnsɩ tɛ maalika yɔɔ cɔnɩyʊ kɩfalʊ se Dario Nardella nɛ ɛcɔŋna kɔ-yɔɔ kɛ pɩnzɩ kagbaanzɩ. Palɩza-ɩ pɩnaɣ 2014 nɛ pʊkɔŋ pɩnaɣ 2019 lɛ, palɩzɩʊ kɩfalʊ nɛ ɛpaɣzɩ maalika ŋga kɔ-yɔɔ cɔnaʊ.

Sunset over florence 1
Florenz blick vom turm des doms ueber florenz

Maalika kɛnɛ kɛwɛna yɔɔ kandɩyʊ nɔɔyʊ, pʊtɔbʊʊ se kɛwɛna ɛyʊ kiɖeɖeu nɔɔyʊ nɛ ɛnʊ tɩmʊʊna Ɛsɔ kɔ-yɔɔ nɛ ɛyʊ kiɖeɖeu ɛnʊʊ payaɣ se Yowaanɛɛsɩ lɩm sɔyʊ kiɖeɖeu.