Aller au contenu

Flɛrɔvɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Flɛrɔvɩyɔm (yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Fl) kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 114 yɔ. Ɛ nɛ ʊnʊnkandɩyɔm (Uuq) palɩ ɖama mbʊ IUPAC kaaya-wɛ ɖeyi ɖeyi, nɛ patasɩ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se pʊtʊ 114 matʊ paɣtʊ taa. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe lɛ pɩɩkɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 1998 pɩtɩŋna pɩkpɛnda ɛ nɛ 244Pu(48Ca,3n)289Fl kɛ Flerov Laboratory for Nuclear Reactions (FLNR) ŋgʊ kɩɩwɛ Doubna, Moscou ɛjaɖɛ taa. IUPAC ha ɖoŋ ɛ-hɩɖɛ mɩsɩkʊm fenaɣ kajalaɣ evemiye pɩnaɣ 2011 nɛ paha-ɩ ɛ-kpaagbaa hɩɖɛ agoza fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 2012 pɩlɩna FLNR yɔɔ.

Pɩdaa pee yɔɔ ñɩnɩɣ ŋgbɛyɛ kɩkpɛndɩyɛ naɖɩyɛ (JINR) Doubna Russi ɛjaɖɛ susi kɔlaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 1999 se panaza plʊtɔnɩyɔm 244 hɔɔlʊʊ nakʊyʊ pɩtɩŋna kalɩsɩyɔm 48 nazɩyʊ sɩɣlɩyaa yɔɔ nɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ kʊyʊm lɩna ɛlɛ yɔ 289Fl. Tɔm patapɩzɩ pɛlɛɣzɩ-tʊ kɛlɛ pamaɣzɩ se tɩfɛyɩ ɖeyi ɖeyi nɛ paapɩzɩ palabɩ-tʊ nɛ tʊmɩyɛ paa ɛzɩmta. Ɛyaa kʊyʊma mba paɖaɣnɩ yɔɔdʊʊ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa pɩnaɣ 1999 se pɛkɛza plʊtɔnɩyɔm 244 nɛ plʊtɔnɩyɔm 242 se pɩsa nɛ pala agbele naa lalaa.

Nɔɔnɔɔ labɩtʊ ndʊ pana flɛrɔvɩyɔm pee taa yɔ palaba-tʊ mɩsɩkʊm fenaɣ taa pɩnaɣ 1999 alɩwaatʊ ndʊ ŋgbɛyɛ kʊyʊmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩɖana paazʊʊ plʊtɔnɩyɔm 244 yɔɔ tʊmɩyɛ yɔ. Pala flɛvɩyɔm tɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ waa naalɛ, pɩtɩŋna pɔyɔka alɩfa 9,82 Me alɩwaatʊ ŋñɩɩ 2,6 s. Pɛcɛlɛ tʊmɩyɛ nɖɩ kajalaɣ ɖeɖe 288Fl pɩlɩna ndʊ paatɛma labʊ tɩyɔɔ, paɖanɩɣ kam ñʊʊ siŋ peeɖe pɩha waɖɛ nɛ pɛcɛlɛ-tʊ 289Fl.