Fiyoolɔnsɛɛlɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Cello front and side

Fiyoolɔnsɛɛlɩ kɛna mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ. Wonuu kʋnɛ yɔ, palaba-kʋ nɛ nima kɛnɛ. Nɛ nima anɛyɔ, añɔtɩna ɖama nɛ asɛyʋʋ na ɖama nɛ ɖaʊ nakʊyʊ lakɩna nɛ nima anɛyɔ añamasʋʋ nɛ wiluu nakʊyʊ lɩʊ. Ɖaʊ ŋgʊ, kɩ-yɔɔ wɛ ɛzɩ saɣ kela ñɩŋga yɔ. mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ kʊnɛ kɩwɛ nimasi cɩmɩŋ hɔʊ taa. Hɔʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ mʊsɩ labʊ kɩmabʋtʊ tʊnɛ tɩwɛɛ: hayuu nɛ hadɛ ŋgʋ nɛ ŋgʋ ɖɔɖɔ kɩkɩla mbʊ paɣlʊ yɔ.

Cello players outside Notre Dame in Paris, France

Fiyoolɔnsɛɛlɩ cakɩ kpelaɣ taa pɩcɔ nɛ ɛmapɩ-kʋ. Ɛkpɛkʊ-kʋ nɛ nɛ ɛ-tala nɛ pɩcɔ ɛpaazɩɣ-kʋ mabʋ. Mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ kʊnɛ kɩwɛna liŋ litoozo nɛ ɩnʊʊ yɔ: Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Fiyoolɔnsɛɛlɩ mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ kʊnɛz kɩwɛna ɖɔɖɔ witu ɛzɩ hiu nɛ naalɛ yɔ.

Violoncelle étendue

Mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ kɩwɛ ɖɔɖɔ mʊsɩ labʊ wondu kɩmabʋtʋ ndʊ tɩkɩlʊ wiu yɔ tɩ-taa. Kɩ-tɛɛ wilitu yaa tilitu kpaɣ pɩtalɩ ɛzɩ 65 Hz pɩsɩdina 1000 Hz yɔ yaa pɩpɩzɩɣ pɩtalɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ 2000 Hz kɛ mbʊ yɔ yee pɩpazaanɛ pɩha maɖʋ camɩyɛ kɔyɔ. Mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ fiyoolɔnsɛɛlɩ kʊnɛ kɩlɩna n̄ɔtɩnaʋ wondu teyaa kpam. Tɛyʋʋ taa siŋŋ lɛ, fiyoolɔnsɛɛlɩ lakɩna ɖonɖoŋ kɛ fa liu.