Aller au contenu

Fiyoolɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fiyoolɔɣ Stainer

Fiyoolɔɣ kɛna mʊsɩ labʊ wonu kɩmabʋʋ. Palaba-kʋ nɛ nimasi n̄ɩʋ n̄ɩʋ nɛ sɩkpɩtina ɖama ɖɔɖɔ camɩyɛ. Kʋ-yɔ nɛ wondu 71, tɩ-wɛ ɖasɩ tɩyɛ. Pɛkpɛnda wondu ndʊ nɛ ɖama. Wonuu fiyoolɔɣ kʋnɛ kɩ-wɛna nimasi nanaaza, nɛ hɛkʋʋ nɛ hɛkʋʋ lɛ pila kagbaanzɩ. Nimasi sɩnɛ yɔ, sɩ-yɔɔ kɛ fiyoolɔɣ tʋ yaa maɖʋʋ kpɩtʋʋna nɛ e-nee yaa. Ɛ-kpɩtʋʋ nɛ eyeki mbʋ lɛ, kɛ wilitu yaa tilitu lɩʋ.

Violoniste

Mʊsɩ labʊ wonu mabʋʋ kpɛlɛkʋ ɖeɖe yaa cɔlʋtʋ ɖeɖe ɛzɩ katɔr(quatot) nimasi n̄ɩŋgʋ ɖeɖe yaa mʋsɩ tɩnaa ɖɩjaɣyɛ sɛmfoniiki hɔlʋʋ taa lɛ, fiyoolɔɣ mʊsɩ labʊ wonu wonuu kʋnɛ kɩ-kɛna kɩklɩ kɛʋ cikpeluu yɔ. Kɩ-tɛ witu yaa sɛʊ polindaa kɩlɩna wɛʋ ɖɔɖɔ wilitu taa yaa tilitu hɔlʋʋ taa fɩɩnɩnɩ ɛ-hɔʋʋ taa. Kɩ-na alɩto pɔ-hɔʋʋ kɛ kʋɖʋmʋʋ. Panɛ pa-taa peɖe ɖɔɖɔ pʋtɔbʋ pɔ-hɔʋʋ ɖɔɖɔ taa mba kɛlɛ fiyoolɔnsɩyɛɛlɛ nɛ kɔntrebassɩ. Palɩza mʊsɩ labʊ wonu wonuu kɩmabʋʋ kʋnɛ kɛ kpaɖʋ 16 taa kɛnɛ. Ɖɩtɩlɩ kpakpa size wonuu kʋnɛ kɩcaŋga kʋtɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋ kpem.

violin étendue

Fiyoolɔɣ wonuu mʊsɩ labʊ wonu n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩ-paza kʋwɛ fefeɖe kɛ mʊsɩ labʊ wonu kʋcɔlʋʋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kiŋ hɔlʋʋ taa. Soo lɩzɩyɩyaa sʋsaa sakɩyɛ maɣ tɔm coɣ kɛ wonuu fiyoolɔɣ ŋgʋ kɩ-yɔ (concertos yɔ, nɛ mʊsɩ labʊ wonu kuduyuu tɛ n̄ɩŋgʋ yɔ, nɛ pɩtasɩna sɛmfoniki hɔlaɣ yɔ ɖɔɖɔ). Pamakaɣ pamaɣma kɛ(Vivaldi, nɛ Bach, nɛ Mozart ɖɔɖɔ). Fiyoolɔɣ maɖaa nabɛyɛ mba paawɛ kpaɖʋ 19 taa yɔ, pa-hɩlaɣ ka-wilaɣ yaa kaɣsɛna kedeŋa kpeekpe siŋŋ. Pɩlɩna po-soo tɩlɩtʋ mabʋ yɔ. Pa-taa nɔɔyʋ hɩɖɛ kɛlɛ Paganini.