Aller au contenu

Fiodor Dostoïevski

Pɩlɩɩna Wikipediya
Dostoïevski kɩlɛmʋʋ pɩnaɣ 1881 taa

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski kɛ Ruusi tʋ. Palʋla-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ niidozo (30) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1821 n̄ɩŋga taa. Mɔsɩkʋʋ tɛtʋ taa ɛsɩba kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lutozo (28) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1881 taa Saint-Petersbourg tɛtʋ taa. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛsɩba ɛ-pɩnzɩ nɩɩnʋwa nɛ hiu (60) ñɩnga taa. Fyodor Dostoyevsky laba tʋmɩyɛ yɔ, peeɖe payaɣ se Petɛsburgii kiɖeɖeu tɛtʋ taa.

Ɖenɖe Ɖajaa Fyodor Dostoyevsky laba tʋmɩyɛ yɔ, Sɛɛ Petersburg tɛtʋ taa

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski kɛ takayasɩ mayʋ sɔsɔ siŋŋ nɔɔyʋ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ ñʊʊtaa lɔŋsɩnɖɛ kpɛlɛkɩyʊ sɔsɔ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ. Ɛ-takayɩsɩ ɖukina pɩdɩɩfɛyɩ takayɩsɩ mayaa sɔsaa lalaa nɛ ñʊʊtaa lɔŋsɩnɖɛ kpɛlɛkɩyʊ sɔsɔ sakɩkɩyɛ tuɖe ajɛya taa. Ɛ-takayɩsɩ yeba nɛ pɩlɛɣzɩ maɣzɩm sɔsɔm ndɩ ndɩ hɔɔlɩŋ nɛ lona ndɩ ndɩ taa.

Ɖenɖe pɩpɩmɩ Ɖajaa Dostoevski yɔ, Monasɩtɛɛrɩ Alexander Nevsky taa

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski tɔɔ kʋn̄ɔŋ siŋŋ ɛ-pɩcatʋ taa. Ɛpaɣla ɛlɛ ɛsʊʊ sɔɔjɛɛtʊ. Pɔkɔɔ pakpa-ɩ paɖʋ salaka agoza fenaɣ taa, pɩnaɣ 1849 ñɩŋga taa. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛɛwɛ politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩñɩnaɣ pɛ-ɛjaɖɛ ɛsɩnda wobunaʊ yɔ ɖɩ-taa. Pɩɩwɛɛ se pakaɣ-ɩ kʋʋ, ɛlɛ, pɔkɔɔ peyebi-i. Pɩwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ sɔɔjanaa pɩlɩʋ taa tʋmlaɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Sɔɔjanaa pɩlɩʋ taa tʋmɩyɛ nɖɩɩ eyeba nɛ ɛpɩsɩ takayasɩ mayʋ.

Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski kɛ naalɛ pɩɣa ɛ-caa cɔlɔ. Payaɣ ɛ-caa se Mikhaïl Andréiévitch Dostoïevski. Ɛ-caa ɛnʋ, ɛkɛ sɔɔjanaa fɛɖʋ sɔsɔ Mɔskʋʋ tɛtʋ taa. Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski ɖoo payaɣ size Maria Fiodorovna Netchaïev. Esɔsɛya mba mba payaɣ-wɛ se Maacɔwaa yaa menze man-ɖaɣwaa nɛ payaɣ peeɖe se Alexander Neyiskii yɔ, peeɖe pepima-ɩ.