Feveku ñɩɣyʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
MG 0939 dampfmaschine

Feveku ñɩɣyʋʋ kɛna ñɩɣʊ ŋgʊ poluba se pɩwazɩ laadiriki yɔ. Polubu-kʊ nɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa kɩ-hɩɖɛ kɩla sɛʊ yɔ ndʊ lɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XVIII. Feveku ñɩɣyʋʋ kɛna ñɩɣyʊ yaa ñamɩyɛ nɖɩ paɖʊ-ɖɩ mɩŋ ɛlɛ ɛlɩʊ nɛ awayɩ yɔ. Mɩŋ ɛnʊ ɛtɩzʊna lɩm nɛ pɩwasɩ kaaka kɛ kpomuu nakʊyʊ taa nɛ lɩm mbʊ pɩ-tɛ feveku maamaɣ pɩsʊʊna ɖoŋ weyi ɛpɩsʊʊ ɖoŋ yɔ.

1913 Willamette Steam Yarder 4

Feveku ñɩɣyʋʋ kʊnɛ ŋgʊ kɛŋna kacalaɣ ñɩɣyʊ ŋgʊ ñɩnɩyaa lɛɣ naʊ pakɩlɩ-kʊ kpasɩnaʊ camɩyɛ yɔ se kɩpɩzʊ kɩha ɖoŋ weyi palakɩna feveku yɔ. Alɩwaatʊ ndʊ ñɩɩtʊ sɔɔsɔɔ ñɩnʊ sɔsɔm kɛɖɛwaɣna ɛsɩnda kpem kɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ XIX taa, ñɩɣyʊ kʊnɛ kɩɩpazaa kʊtʊ mɩyɛ sɔsɔyɛ kɛ ñɩɩtʊ sɔɔsɔɔ ñɩnʊ sɔsɔm ɛsɩnda ɖɛʊ alɩwaatʊ.

Stoomgemaal De Tuut stoommachine (2)

Feveku ñʊɣyʊ kʊnɛ kɩfɛyɩ ɛzɩ lɩm ñahaɣʊ ɖoŋ weyɩ yaa pɔsɩ nɛ heelim ɖoŋ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ lɩm, pɔsɩ nɛ heelim ɛlɛ, pʊpɔzʊ se powona ñɩɣyʊ nɛ pasɩɩ ɖoli kʊɖʊm. Ɖeɖe nɛ sɔnɔ pɩnzɩ mɩnɩŋ XX taa pɔsɔza feveku ñɩɣyʊ kʊnɛ kʊ-yɔɔ kɛ kpela wena acɔʊ nɛ ahaɣ feveku yɔ nɛ nazɩyʊ ñamɩyɛ pɩna ɖɔɖɔ ñɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa maɣmaɣ kɛ mɩŋ fevekʊ cakɩ yɔ. Ñɩɩtʊ ndʊ pɔsɔza feveku ñɩɣyʊ kʊnɛ kɩ-yɔɔ yɔ, ɩtɩŋgaɩlakɩ nɛ fevekʊ ɖoŋ tasʊ kpaʊ ɖoŋ nɛ ɛɖɛʊna ɛsɩntaa.