Aller au contenu

Fɛɛlandɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fɛɛlandɩ
Finlande

Fɛɛlandɩ tɛlɛŋa

Fɛɛlandɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Fɛɛlandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Sauli Niinistö
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 338,424 km²
Samaɣ ñʋʋ: 5,488,543 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 18 km²
Internet nimaɣ: .

Fɛɛlandɩ kɛna Erɔpɩ nɛ hayʊ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩwɛ Erɔpɩ ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ taa ɖooo pɩnaɣ 1995. Palitiki teŋu wɛ Fɛɛlandɩ ɛjaɖɛ nɛwɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa pɩkazɩ hadɛ kiŋ lɛ Fɛɛlandɩ lɩm ɛwadɩyɛ nzʊlɩmɩyɛ. Fɛɛlandɩ kɛna Erɔpɩ nɛ hayʊ kiŋ ɛjaɖɛ nɛ ɖɩfɛyɩ Scadinavie hɔɔlɩɣ taa.

Fɛɛlandɩ walanzɩ taa wɛ 338 145 km2 nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩkɛ kɛŋna kakpanzɩ nɖɛ kɛ walanzɩ taa kɛ Erɔpʊ ajɛya kpeekpe kɩkpɛndɩɣ aŋgba taa. Ajɛya wena acɔ Fɛɛlandɩ nɛ ata yɔ ana yɔ: Rusi, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa, hayʊ kiŋ lɛ NɔrɩvɛzɩSuyɛdɩ ɛjaɖɛ. Fɛɛlandɩ ɛjaɖɛ taa ɛyaa kpɛnda miliyɔɔnaa 5,3.

Pielinen
Helsinki, tɛtʋ sɔsɔtʋ

Erɔpʊ taa lɛ ɛjaɖɛ nɖɩ dɩ-taa kɛ ɛyaa takɩlɩ ɖɔʊ nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ keteŋa kpeekpe taa ɛjɛya wena a-taa ɛyaa takɩlɩ ɖɔʊ ɖɔɖɔ. Fɛɛlandɩ ɛjaɖɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Hɛlisinki nɛ kʊnʊmɩŋ weyi pɔyɔɔdɩɣ komina tʊma taa nɛ weyi pawɩlɩɣ sukilinaa taa yɔ ɛnʊ lɛ finuwa nɛsuyɛdʊwa.

Maisons construites en bois

Fɛɛlandɩ tɛtʊ ñʊʊtʊ kɩfalʊ payaɣ se Snauli Niinistö nɛ kewiyaɣ ñɩnʊ yɔ Juha Sipilä. Erɔpʊ taa payɩ lɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩkɛna kacalaɣ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɛɣ halaa waɖɛ haʊ se pɔtɔ cacanaa yɔ nɛ keteŋa kpeekpe taa lɛ peeɖe ɖɔɖɔ pɛlɛɣ halaa haʊ waɖɛ se papɩzɩɣ pasɩɩ pa-takayasɩ nɛ yee palɩzɩ-wɛ lɛ pɛkɛ tɛtʊ ñʊntɩnaa.

Lahti skijumps