Aller au contenu

Fɔɔfɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Fɔɔfɔɔ kɛna kɔyɛ ŋɖɩ ɖɩlɩʊ hʊlʊʊ yɔ. Fɔɔfɔɔna wɛ ndɩ ndɩ. Lɩm ñɩŋgʊ wɛɛ, pʊʊyaɣ wɛɛ nɛ ɖoŋ ñɩŋgʊ wɛɛ ɖɔɖɔ. Kɔtɩɩ Tomnasi ndɩ ndɩ kɛ pakpakʊ nɛ pesidi yaa passa fɔɔfɔɔ. Tomnasi nzɩ, pɩpɔzʊ se pɩpɔzʊ se sɩkɛna nzɩ sɩyɔlʊ lɩm taa yɔ. Sodiyɔm ŋgʊ kɩwɛna yidirɔkɩsidi kɛ pasaɣna fɔɔfɔɔ ŋgʊ kɛ ɖoŋ yɔ piyele potasɩyɔm ŋgʊ kɩwɛna idiɖɔkɩsidi yɔ yaa ɖʊʊyʊ kɛ pasaɣna kabɩyɛ fɔɔfɔɔ yaa fɔɔfɔɔ kɩkpɛdʊʊ. Tomnasɩ ndɩ ndɩ nzɩ pezidu-sɩ ɖama taa nɛ patɩzɩ-sɩ nɛ sɩwasɩ camɩyɛ nɛ pʊcɔ pasaa fɔɔfɔɔ. Palakɩ fɔɔfɔɔnaa nabayɩ ɖɔɖɔ nɛ nikaɣ lɩm. Pʊbʊ taa lɛ, kɔ naayɛ kɛ pesidu ɖama taa nɛ pasaa-kʊ. Pɩɩkɛ fɔɔfɔɔ lɩm ñɩŋgʊ, pʊʊyʊʊ yaa ɖoŋ ñɩŋgʊ kɔyɔ, kɩtɩɩɖʊ lɩm taa lɛ, kɩyɔlʊʊ.

Pɔcɔtʊʊna fɔɔfɔɔnaa, paǹalɩɣna ñanzɩ yaa pɔsɔʊna lɩm. Pʊtɔbʊ se palɩzʊna asuluma nɛ fɔɔfɔɔnaa. Paalɩzʊ nɛ asuluma lɛ, kɩlɩʊ hʊlʊʊ fammm. Fɔɔfɔɔnaa taa nɛ tomnasi nzɩ yɔ, lɛɛsɩ wɛ leleŋ, ñɩmɩŋ siziŋ nɛ sɩ-taa wɛ nʊm cɔɔɔ sakɩyɛ. Fɔɔfɔɔnaa wɛ ndɩ ndɩ pɩlɩna tomnasi yaa kɔ wena pakpaɣ nɛ pasaana-wɛ yɔ sɩ-yɔɔ. Fɔɔfɔɔnaa mba pɛwɛ ɖoŋ kaŋkaŋ yɔ, pɔkɔŋ se pawɩlaa lɛ, papɩzʊ popuuti-wɛ puɖupuɖu. ALɩwaatʊ ndʊ paɖʊ-wɛɛ lɩm taa yɔ, potuu feɖe feɖe kɛ ɛyʊ nesi taa yaa nabʊyʊ yɔɔ. Pɩtɛ alɩwaatʊ lɛ, kɩwɛʊ lɔɔbɩɩɩ. Fɔɔfɔɔnaa wɛtʊ ndʊ, tɩcɛlɩɣna-wɛ pɛwɛtʊ ndʊ tɩwɩlʊ se pɛwɛ kɔɖɩɩɩ yaa kpandalam yɔ. Kɔ ndɩ ndɩ wena pasaɣna fɔɔfɔɔnaa yɔ, a-yɔɔ lɛ, pɩfɛyɩ camɩyɛ se kɩ-ɖʊ ɛyʊ nɔɔ taa yaa ɛsɛ taa. Pɩtɛkɛ mbʊ yɔ, pʊkɔŋna kʊdɔmɩŋ.