Emmanuel Kant

Pɩlɩɩna Wikipediya

Emmanuel Kant kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Caama yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ yaa ɛyʋ. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Caama ɛjaɖɛ taa peeɖe. Palʋla ɖajaa ɛnɛ kɛ agoza fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ naalɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ naalɛ (22) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1724 n̄ɩŋga taa.

Königsberg egeetiye taa palʋla-ɩ. Caama ɛjaɖɛ taa ɛjaɖɛ cikpeɖe nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Prusse-Orientale yɔ, ɖɩ-tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ payaɣ size Königsberg. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ ndɩkʋ kpem nɛ piya lɛɣsɩ yɔ. Ɛkɔŋ nɛ ɛpaɣlʋ mbʋ yɔ, ɛlakasɩ taa wɛ ɛzɩ kpaaŋ wɛnɛyɩ tʋ yɔ. Paa lee ɛwɛ ɛlɩmaɣza wɛ cukaŋ lim lim. ɖajaa Kant sɩba kɔlaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1804 n̄ɩŋga taa.

Ɛkɩkaɣ lɛ, ɛkawɛna pɩnzɩ hiŋ lutozo (18) kɛ mbʋ yɔ. Ɖajaa sɔsɔ Emmanuel Kant kɛ filozɔɔfʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ laɖʋ. Filozɔɔfʋ kɛ lɔnzɩnɖɛ tʋ sɔsɔ weyi ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size, ɛn̄ɩnɩ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza yaa ɛyʋ ɛyɔɔ lɔnzɩnɖɛ tɩlɩʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ yɔ. Pʋwɛnɛyɩ size Ɛtɩlɩ siŋŋ size ɛyʋ kɛ we, nɛ ɛtɛŋna we yaa ɛpɩsʋʋ ɛpɛ pʋtʋ.

Caama ɛjaɖɛ taa filozɔɔfʋ ɛnɛ, ɛnʋ lɩzana tɔm piye nɖɩ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "criticisme" yɔ. Tɔm piye kritisism "criticisme" ɖɩnɛ, ɖɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ size, ɛyʋ nɩʋ kamaɣ lɩmaɣza. Pʋtɔbʋʋ size, ɖɩgbaɣ ɛzɩ ɖajaa Emmanuel kant kɔyɔ, ɖɩtɔŋ yem size Kant lɩmaɣzɩyɛ nɩʋ taa kɔyɔ size. Paa tɔm piye nɖɩ-ɩ lɛ, patɩlɩ ɖi-loniye yaa ɖɩ-tɔbʋʋ ɖewu.

Ɖajaa ɛnʋ ɛlɩzana ɖɔɖɔ tɔm piye nɖɩ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size «idéalisme transcendantal» yɔ. Pʋtɔbʋʋ size maɣzɩm ɖeyi ɖeyi tɛ nɩʋ taa yaa ɛzɩ maɣzɩm taa kpayɩ kpayɩ n̄ɩnʋʋ. Ɛtɔsɔlɩ pɔtɔ size, pɩlaba yaa pʋtɔtɔ. Ɛn̄ɩnʋʋ pɔtɔ size, mbʋ yaa pɩtɛkɛ mbʋ. Ɛɛcaɣ pɔyɔdɩ size pʋtɔtɔ pɩɩɖʋ pɩ-taa. Ɖajaa Emmanuel kɛnɛ maɣzɩm hɔɔlʋʋ taa maɣzɩyʋ sɔsɔ siŋŋ kɛ Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Aufklärung yɔ ɖɩ-taa.

Ɖajaa Emmanuel Kant wabɩna maɣzʋʋ siŋŋ nɛ cukaŋ taa kɛ tɔm pe sɔsɔna wena payayɛ nɛ Fransɩ kʋŋʋŋ taa size : idéalisme allemand, nɛ philosophie analytique, nɛ phénoménologie, nɛ philosophie postmoderne, nɛ pɩtasɩna ɛ-tɔm piye pensée critique yɔ. Ɛ-tʋma tɩŋgɛ taa payɩ lɛ, ɛ-lɩmaɣza kaakɛna size ɛ-maɣzɩm koŋ kɛ ɛyʋ maɣzɩm taa nɩʋ yaa tɩlɩʋ keeke yɔ. Ɛtɛ kritisism tɛ lɩmaɣza hɔɔlɩŋ yaa pilinzi nasɩ kɔyɔ. Fransɩ kʋnʋŋ taa pɛcɛlɛ n̄ɛɛ hɩla size : Critique de la raison pure, nɛ Critique de la raison pratique nɛ pɩtasɩna Critique de la faculté de juger.